Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens förslag till kompletterande budgetproposition för 2020 inom finansministeriets förvaltningsområde

Finansministeriet
21.11.2019 16.00
Pressmeddelande

Regeringen har enats om kompletteringar till budgetpropositionen för 2020.

Anslaget för myntutgifter föreslås bli höjt med 1,35 miljoner euro på grund av att utgifterna för inlösen av mynt preciserats.

Skatteförvaltningen föreslås få ett tillägg på 10 miljoner euro för tilläggsfinansiering som föranleds av övergångsperioden för överföringen av uppgifter.

Till kommunernas statsandel föreslås ett tillägg som kompenserar för kommunernas skatteförluster till följd av den temporära fördubblingen av avskrivningar.

Användningssyftet för Tullens omkostnader föreslås bli utvidgat att täcka även ersättningarna åt dem som annars inte kan få återbäringar för alltför stora tullavgifter som tagits ut på grund av felaktiga valutakursomvandlingar.

Statskontoret föreslås få tillägg för utgifterna inom kommunekonomins informationstjänst samt för försörjningsberedskapen inom statens betalningsrörelse och utvecklandet av statens koncernredovisning.

Senatfastigheters investeringsfullmakt föreslås bli höjd med 60 miljoner euro och fullmakten att uppta lån med 20 miljoner euro. Behovet av tilläggsfinansiering föranleds av upplösningen av dotterbolag.

Statistikcentralen får ansvaret för statistikföringen av trafikuppgifter och därför föreslås en överföring av 378 000 euro från kommunikationsministeriets huvudtitel.

Regeringen föreslår i sin kompletterande budgetproposition för 2020 att finansministeriets omkostnader utökas med 124 000 euro på grund av merutgifter som beror på ministrarnas och den politiska stabens specialmedarbetare.

På grund av de ändringar som föranleds av EU:s tilläggsbudget och uppskjutningen av brexit föreslås ett avdrag på 119 miljoner euro i Finlands avgifter till EU.

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020

Ytterligare information:

Ekonomichef Jan Holmberg, tel. 0295530156, jan.holmberg(at)vm.fi