Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om ändring av lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen överlämnas till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 5 maj 2022 att lämna en regeringsproposition till riksdagen med förslag till uppdatering av lagstiftning som gäller finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Propositionen innehåller de uppdateringar till lagarna om finansiering av välfärdsområdena och kommunerna som lagstiftningen förutsätter. Dessutom föreslås vissa andra korrigeringar och kompletteringar som konstaterats vara nödvändiga vid genomförandet av reformen. Propositionen innehåller däremot inte det tillägg för universitetssjukhus som varit på remiss. 

Propositionen motsvarar i huvudsak det utkast som varit på remiss

I lagen om statsandel för kommunal basservice föreskrivs bland annat om grundpriser på 2022 års nivå och preciseras hur de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena justeras på basis av bokslutsuppgifterna för 2022. I lagen om genomförande av reformen föreskrivs det att kommunernas inkomstskatt minskas med 12,64 procentenheter 2023. Motsvarande ändring görs i lagen om beskattningsförfarande och inkomstskattelagen.

Lagen om välfärdsområdenas finansiering uppdateras från och med 2023 med en årlig uppskattning av ökningen av servicebehovet med tanke på välfärdsområdenas finansiering och bestämmelser om sättet att beräkna indexhöjningen utfärdas också. Grunderna för fastställandet av finansieringen per välfärdsområde uppdateras utifrån de nyaste kostnadsuppgifterna med de uppgiftsspecifika viktningarna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. Behovsfaktorerna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården och deras viktkoefficienter uppdateras utifrån Institutet för hälsa och välfärds undersökning.

Finansieringen av enskilda välfärdsområden föreslås bli justerad utifrån kommunernas bokslutsuppgifter för 2022. Välfärdsområdena betalas år 2024 en engångsersättning som motsvarar skillnaden mellan den finansieringsanalys som korrigerats med de faktiska bokslutsuppgifterna för 2022 och den ursprungliga finansieringen för 2023 per område. Motsvarande bestämmelser gäller redan för justeringen av kommunernas finansiering.

Till lagen om Statskontoret fogas Statskontorets uppgifter i anslutning till rapportering av ekonomiska uppgifter om välfärdsområdena.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i införandelagen och i lagen om beskattningsförfarande träder dock i kraft så snart som möjligt.

Ny bestämmelse beaktar de exceptionella förhållandena under covid-19-åren

I finansieringslagen föreslås en ny övergångsbestämmelse som gäller de uppgifter som ska användas vid beräkningen av de servicebehovskoefficienter för varje välfärdsområde som fastställs utifrån behovsfaktorerna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att finansieringen inte bestäms endast på basis av uppgifterna om de exceptionella covid-19-åren 2020 och 2021. 

Det föreslås att finansieringen för åren 2023 och 2024 ska bestämmas enligt medeltalet av koefficienterna för två år så, att finansieringen för 2023 bestäms enligt uppgifterna för 2019 och 2020, och finansieringen för 2024 enligt uppgifterna för 2019 och 2021.  

Propositionen innehåller inte det universitetssjukhustillägg som varit på remiss

Den nya bestämningsfaktor som föreslagits i fråga om finansieringen av välfärdsområdena, dvs. universitetssjukhustillägget, lämnas i detta skede bort från propositionen på grund av remissresponsen, och förslaget bereds vidare. Regeringspropositionen om detta planeras bli klar till höstsessionen 2022. 

På så sätt kan beredningen av förslaget samordnas bättre med det förslag om universitetssjukhusens uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet bereder. Avsikten är att universitetssjukhusområdenas kostnader ska kunna tas i beaktande utgående från den nya faktorn tidigast från och med 2024.

Mer information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi