Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning
Digitaliseringen medför en betydande sparpotential för kommunerna

Finansministeriet
20.2.2017 9.00
Pressmeddelande

Digitaliseringen av de kommunala tjänsterna medför enligt spar- och produktivitetsutredningen över kommunernas digitalisering och digiförsök en betydande sparpotential. Syftet med utredningen som genomfördes i anslutning till finansministeriets digikommunförsök var att hitta medel som kunde kopieras av samtliga kommuner i Finland.

En del av medlen som lyfts fram i utredningen används redan av kommunerna. Den riksomfattande sparpotentialen inom åtgärder som kan genomföras tämligen hastigt uppgår enligt utredningen till ca 7-23 miljoner euro. Sparpotentialen inom åtgärder som kan vidtas under en längre tid är uppskattningsvis 440 - 680 miljoner euro. Detta motsvarar ca 0,6-0,9 skatteprocentenheter och 4-6 procent av de utgifter som kommunerna har efter att landskapsreformen genomförts. Siffrorna i utredningen är indikativa.

"Digitaliseringen medför en stor potential, men för att den ska kunna utnyttjas fullt ut krävs att kommunerna samarbetar. Samarbetet i digiärenden möjliggör också sådana produktivitetshöjande investeringar som står utom räckhåll för enskilda kommuner", säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen.

Utredningen begränsades till att omfatta de uppgifter som sköts av kommunerna även efter landskapsreformen. Det är enligt utredningen lättast att utnyttja digitaliseringen inom de kommunala stödtjänsterna. De största besparingarna kan däremot uppnås genom att digitalisera den egentliga servicen.

Snabba digitaliserade processer som kommunerna redan tagit i bruk finns t.ex. inom optimeringen av transporter, tillståndsservicen, elektroniska mötesförfaranden, insamling av kundrespons, behandlingen av fakturor, fullt utnyttjande av kontorsprogram, anmälning av vattenmätaruppgifter, användningstillstånd samt möjligheterna att boka tomma kommunala byggnader.

Långsammare medel som även kräver investeringar är bl.a. hanteringen av klient- och platsuppgifter, lösningarna för verksamhetsstyrningen av fastigheter, lösningarna för verksamhetsstyrningen av förskolepedagogiken, automatiseringen av kommunens informationsarbete med hjälp av programrobotik samt mobiliseringen av kommunens rörliga arbete.

I utredningen granskades digitaliseringspotentialen i 18 kommuner, av vilka en del var med i digikommunförsöken och en del valts ut av utredningsgruppen. Utredningsmaterialet insamlades med hjälp av sakkunnigintervjuer, genom att utnyttja delfoi-metoden som används för framtidsforskning. Materialinsamlingen försvårades av den bristfälliga statistiska informationen om enskilda processer. Utredningen genomfördes av ett konsortium som bestod av KuntaPro Oy, Perlacon oy och Solinum oy.

I samband med digikommunförsöket genomförs även en utredning som gäller mätare för och mognadsnivån hos digitaliseringen i kommunerna. Avsikten är att ge kommunerna ett verktyg för utvärdering och utveckling av den egna digimognadsivån. Denna utredning ska bli färdig under våren 2017.

Ytterligare information

Projektkordinator Maria Vuorensola, tel. 0295 530205, maria.vuorensola(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tel. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi 

Bakgrund till digikommunförsöket

Målet med digikommuförsöket är att främja fördomsfri, välfärdsfrämjande och framtidsinriktad utveckling av både kommunernas handlingssätt och av serviceproduktionen. Ett annat mål är att förbättra förutsättningarna för förändringsledning. Avsikten är att åstadkomma betydande kostnadsbesparingar genom att utnyttja digitalisering samtidigt som kommuninvånarnas kundupplevelse förbättras.

Digikommunförsöket inkluderar flera av regeringens spetsprojekt, såsom Minskning av den offentliga sektorns kostnader, Digitalisering av den offentliga servicen -spetsprojektet samt Ibruktagande av försökskultur -spetsprojektet.

Försöket omfattar ca 30 kommuner som deltar antingen i rollen som prövare och/eller som sparrare av andra kommuner.

Digikommunförsöket insamlar under vårens gång idéer om kommunala tjänster eller processer som det skulle löna sig att digitalisera i hela landet. Anmäl en kommunal tjänst eller en process där man kan identifiera den största digitaliseringspotentialen. De insamlade idéerna utgör grunden för en tävling som ordnas slutet av våren, och där utmaningen avgörs.

Delta i utmaningen genom att svara på vår enkät senast den 27 februari.