Statsrådet och ministerierna Media
SV

Skatteändringar samband med budgetpropositionen 2009

Finansministeriet 15.9.2008 11.00
Pressmeddelande 143/2008

OFFENTLIGT 15 SEPTEMBER 2008 KL. 14.00

Förvärvsinkomstbeskattningen lättas

Regeringen föreslår att beskattningen av förvärvsinkomster lättas med 870 miljoner euro år 2009 i syfte att öka på arbetets lönsamhet. Dessutom ska den skattehöjande effekt som höjningen av inkomstnivån medför kompenseras med 160 miljoner euro, och till statens inkomstskatteskala göras en inflationsjustering på 4 procent (se bifogad fil). Lättandet verkställs genom att marginalskatteprocenterna i statens inkomstskatteskala sänks med 1-1,5 procentenheter samt genom att ett nytt arbetsinkomstavdrag tas i bruk. Samtidigt slopas det nuvarande förvärvsinkomstavdraget i statsbeskattningen. Arbetsinkomstavdraget ska användas till att från och med 2009 genomföra de lättnader i inkomstbeskattningen vilka tidigare verkställts genom en utökning av förvärvsinkomstavdraget i kommunal- eller statsbeskattningen.

För att skattegraden för pensionsinkomster skulle hållas högst på samma nivå som skattegraden för motsvarande löneinkomster, utökas pensionsavdraget både i statsbeskattningen och i kommunalbeskattningen. Pensionsinkomstavdraget för en make eller maka som får pension ska enligt förslaget höjas till nivån för det pensionsinkomstavdrag som beviljas enstamstående.

Det föreslås att rätten till skattefria ersättningar för resekostnader utvidgas för sådana utsända arbetares del som måste övernatta på grund av arbetsresa. Skattefriheten skulle utvidgas i situationer där arbetaren tillfälligt arbetar annanstans än på den egna arbetsgivarens verksamhetsställe, arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad, och den skattskyldige har övernattat i tillfälligt logi på grund av arbetsresan.

Regeringen föreslår också att maximibeloppet för hushållsavdraget höjs till 3 000 euro, och att tillämpningsområdet för avdraget utvidgas att omfatta installering och underhåll av och guidning i fråga om informations- och kommunikationsteknik. Kultursedlar och annan sedvanlig och rimlig motions- och kulturverksamhet som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren ska enligt förslaget betraktas som skattefri personalförmån upp till 400 euro.

De maximibelopp som flyttas till idrottsfonder ska enligt förslaget höjas så att högst 50 procent av bruttobeloppet för idrottsinkomster kan flyttas skattefritt till fonden, dock högst 100 000 euro i året. Fysiska personer föreslås få tillfällig rätt att i inkomstbeskattningen under 2009 och 2010 göra avdra för penningdonationer åt universitet eller högskolor.

Självriskandelen i avdragbara resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen höjs från 500 till 600 euro.

Ändringar i källbeskattningen

Det föreslås att man under vissa villkor inte ska behöva betala källskatt till Finland för sådan utdelning som ett finländskt begränsat skattskyldigt samfund betalar ut åt ett samfund inom EES-området, ifall utdelningen mellan inhemska samfund skulle vara skattefri. I vissa situationer tar man emellertid ut en källskatt på 19,5 procent för utdelning som betalats ut åt samfund. Källskatt ska inte behöva betalas på utdelning som betalas ut åt en i moder- och dotterbolagsdirektivet avsett bolag inom ett EU-land, om bolaget äger minst 10 procent av kapitalet i det bolag som delar ut dividend.

Kravet på minimiägoandel sänks från 15 procent till 10 procent. Källskatt tas ut på utdelning som utbetalas åt fysiska personer som är bosatta inom EES-området och begränsat skattskyldiga i Finland, eller om den skattskyldige så väljer, ska den beskattas med stöd av lagen om beskattningsförfarande. Tillämpning av beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande förutsätter bland annat att källskatten på dividenden inte kan gottgöras till det fulla beloppet i dividendmottagarens hemviststat.

Mervärdesskatten på mat sänks

Det föreslås att den mervärdesskatt som tillämpas på livsmedel och foder sänks från 17 till 12 procent från och med den 1 oktober 2009.

Tobaksskatten höjs

Det föreslås att skatten på cigarretter och andra tobaksprodukter höjs i genomsnitt med ca 10 procent. Skatten på löstobak höjs dock enligt förslaget med 25 procent.

Ytterligare information:

Fransiska Pukander, tfn 09-160 347 36 (inkomstskatteskalan och skattelättnaderna)
Panu Pykönen, tfn 09-160 331 54 (inkomstbeskattningen)
Marianne Malmgren, tfn 09-160 332 05 (mervärdesbeskattningen)
Jenni Oksanen, tfn 09-160 325 01 (tobakskatten)