Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsbudgetpropositionen för finansministeriets förvaltningsområde stärker cybersäkerheten och finansieringen av välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.55
Pressmeddelande

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 1 290 miljoner euro i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022. Propositionen stärker cybersäkerheten, ökar finansieringen till välfärdsområdena, säkerställer ett tillräckligt antal personbeteckningar och utvecklar regionförvaltningsverkens och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 25 maj.

”Finlands säkerhet är en förvaltningsöverskridande helhet som består av samhällelig service och stabilitet. Regeringen ser till att vi har en förmåga att bekämpa cyberhot. Dessutom stärker vi bland annat regionförvaltningsverkens och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas resurser så att vi kan säkerställa smidig service i ett läge med ökade serviceuppgifter”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

För ersättning av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HNS-sammanslutningens nödvändiga IKT-ändringskostnader föreslås en fullmakt på 150 miljoner euro. Fullmakten beräknas öka statens utgifter med 50 miljoner euro 2022 och med 100 miljoner euro 2024.

Det föreslås också ett tillägg på 980 miljoner euro för finansieringen av välfärdsområdena. Tillägget ska betalas ut i december 2022. Finansieringen består av tidigareläggning från 2023 i enlighet med lagen om finansiering av välfärdsområden (617/2021).

Cybersäkerheten stärks genom tilläggsanslag

För Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas omkostnader föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro för att stärka cybersäkerheten, för tilläggsutgifter för registrering av ukrainska flyktingar, säkerställandet av ett tillräckligt antal personbeteckningar samt för tilläggsutgifter för erkännande av föräldraskap.

För utgifter som har ett samband med styrningen och utvecklandet av den offentliga förvaltningens IKT föreslås ett tillägg på 14,8 miljoner euro för att förbättra informationssäkerheten och beredskapen inom statsförvaltningen på grund av det internationella läget. Dessa inkluderar bland annat satsningar i tillsynen över informationssäkerheten vid Valtori, informationssäkerheten i servicemiljön, informationssäkerhetsresurserna och säkerhetsnätet. I tillägget ingår också en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet i de kritiska områdena inom den offentliga förvaltningen, såsom bedömningen av informationssäkerheten och dataskyddet i förvaltningens kritiska informationssystem.  

Anhopningen av handläggningar vid regionförvaltningsverken avhjälps

För regionförvaltningsverkens omkostnader föreslås ett tillägg på 6,6 miljoner euro för tilläggsutgifter som covid-19-pandemin orsakat och för att avhjälpa anhopningar av ärenden, för att påskynda tillståndsförfarandena för investeringar i anslutning till grön övergång, för nya uppgifter enligt penningtvättslagen, för nya uppgifter som föranleds av EU:s tillgänglighetsdirektiv samt för tilläggsutgifter för lagstadgade uppgifter inom ansvarsområdena räddningsväsende och beredskap.

För utgifterna i statens fastighetsstrategi föreslås ett tillägg på 2,2 miljoner euro för utnyttjande av förköpsrätten inom fastighetshandeln.

För Skatteförvaltningens omkostnader föreslås ett tillägg på 3,0 miljoner euro för tillsynsprojekt som gäller e-handel med alkoholdrycker och försäkringsskal samt för kostnader som föranleds av utvidgningen av den gränsöverskridande mervärdesskattebelagda handeln och ändringarna i energibeskattningen. För Tullens omkostnader föreslås ett tillägg på 3,8 miljoner euro för ett projekt för näthandel med alkohol, för kostnaderna för verkställigheten av sanktioner och för beredskapsinvesteringar, för fullgörandet av skyldigheterna enligt informationshanteringslagen samt för kostnaderna för de system som betjänar Skatteförvaltningen. För det nationella inkomstregistret föreslås ett tillägg på 2,5 miljon euro för genomförande av det positiva kreditupplysningsregistret.

Mer information:
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 029 553 0283
Jan Holmberg, ekonomichef, finansministeriet, tfn 029 553 0156