Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Produktiviteten främjas med hjälp av robotik, artificiell intelligens eller annan ny teknik

Finansministeriet
10.9.2018 15.01
Pressmeddelande

Statliga ämbetsverk uppmuntras till att förenkla och automatisera sina processer. Ministerier, ämbetsverk och inrättningar har möjlighet att ansöka om särskild finansiering för produktivitetsfrämjande projekt. Den nya finansieringsansökan som avsetts som stöd för utvecklandet inleds den 10 september 2018 och avslutas den 15 november 2018.

Samtliga statliga ämbetsverk kan ansöka om finansiering. Investeringarna kan även genomföras i samarbete av flera aktörer. Det har reserverats sammanlagt högst 6 miljoner euro för finansieringen av projekt, förutsatt att riksdagen beviljar anslaget i fråga. Finansiering utdelas dock högst så länge som de reserverade medlen räcker till. Ansökningskriterierna har uppdaterats på basis av den tidigare ansökningen och remissresponsen på den styrningsmodell för investeringar som är under beredning.

Försök och vidareutveckling av idéer ska inkluderas i ansökan

Genom ansökan om särskild finansiering finansieras färdigt planerade projekt som genomförs omedelbart. Finansiering kan även ansökas för projekt som syftar till att bevisa funktionen av nya förfaringssätt eller tekniska lösningar.

Särskilda finansieringen stödjer målsättningarna i regeringsprogrammet om att förstärka den offentliga ekonomin och att utnyttja digitaliseringen fullt samt  att främja produktiveten inom den offentliga förvaltningen. Styrningsgruppen för artificiell intelligens framförde som mål i sin rapport från oktober 2017 att Finland skulle vara det främsta landet då det gäller att tillämpa artificiell intelligens. Finansministeriet stödjer denna målsättning genom finansieringsansökan. 

”Medborgarna har nytta av digitaliseringen av förvaltningen i och med smidigare och snabbare ärendehantering då olika myndigheters separata servicetransaktioner kopplas till servicekedjor som är smidiga för kunden. Digitaliseringen betyder alltså inte enbart ny teknik. Förvaltningens produktivitet förbättras då robotiken sköter rutinmässiga uppdrag”, konstaterar finansminister Petteri Orpo.

Vi vill erbjuda en möjlighet för modiga försök och främja vidareutvecklandet av sådana idéer som kan verkställas snabbt och som har en betydande nyttopotential”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Investeringsledningsgruppen behandlar ansökningarna

Investeringsledningsgruppen som tillsattes i juni 2018 behandlar ansökningarna. Finansministeriets  överdirektören, IKT-direktören Anna-Maija Karjalainen är ordförande för investeringsledningsgruppen.

Målet med den nya styrningsmodellen för investeringar är att öka transparensen hos investeringar i digital teknik som finansieras ur statsbudgeten samt att möjliggöra flexiblare inledning av investeringar efter behov. Den nya styrmodellen effektiviserar inriktningen av investeringar, samordnandet av genomföringen och uppnåendet av nyttor. Avsikten är att investeringarna framför allt främjar förvaltningsöverskridning, kundtillvändhet och produktivitet.  

”Målet är att det nya förfarandet och investeringsledningsgruppen stödjer utvecklandet av investeringstänkande inom hela den offentliga förvaltningen så att genomföringen av reformer och utnyttjandet av ny teknik ska kunna påskyndas”, berättar minister Vehviläinen.

Produktivitetsfrämjande robotikprojekt och andra projekt som gäller artificiell intelligens och nya tekniker verkställer samtidigt regeringens sparmålsättning på en miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna (JTS-miljarden), dvs. verksamhetsreformen som gäller kommunerna, landskapen och hela den offentliga sektorn. Målet med JTS-miljarden är att förstärka den offentliga ekonomin med en miljard euro före utgången av 2020-talet. Samtliga statliga förvaltningsområden har i anslutning till JTS-miljarden fått ett produktivitetsmål som gäller omkostnaderna.

Läs mera om ansökningsbrevet (på finska)

Ytterligare information och ansökningsmaterial finns på webbplatsen för finansieringsansökan (vm.fi/robohaku2018, på finska)

Ytterligare information

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216

Mikko Kortelainen, finansminister Orpos specialmedarbetare, tfn 050 301 8334

Mari Fallström, specialsakkunnig, förnamn.efternamn(at)vm.fi, 0295530498

Artificiell intelligens och robotprogram till statsförvaltningen (nyhet 30.4.2018)

Staten påskyndar ibruktagandet av artificiell intelligens och robotar med en investeringspeng (pressmeddelande 15.12.2017)

Begrepp:

Robot: programvara som i likhet med människor kan utnyttja olika applikationer på användargränssnittsnivå.

Robotprogram imiterar mänskligt arbete inom upprepade processer med befintliga programapplikationer.

Robotar kan utbildas på några veckor genom att lära dem arbeten och processer som utförts av människor.

Utbildade robotar kan återutnyttjas i andra processer.

Robotar kan minska på mänskliga misstag och förbättra verksamhetens kvalitet.

Artificiell intelligens (AI) är en dator eller ett dataprogram som klarar av smarta funktioner. AI har inte definierats noggrannare, eftersom definitionen av själva begreppet intelligens är svår att fånga. Maskiner, apparater, program, system och tjänster kan med hjälp av artificiell intelligens fungera rationellt enligt uppgift och situation.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT Petteri Orpo