Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Utnyttjandet av offentlig information bör utökas – direktivet om öppen data genomförs nationellt i juli 2021

Finansministeriet
12.10.2020 14.36
Pressmeddelande
Ihminen, kannettava tietokone ja kännykkä.

Det finns en vilja att öka utnyttjandet av offentlig information. Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition om nationellt genomförande av direktivet om öppen data.

Direktivet om öppen data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn syftar till effektivare vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för kommersiella och icke-kommersiella ändamål. Regleringen omfattar i fortsättningen också offentliga företag som är verksamma inom vissa branscher, när de tillåter återanvändning av information.

Enligt direktivet ska särskilt värdefullt informationsmaterial vara tillgängligt avgiftsfritt och via gränssnitt. Information som uppdateras ofta ska också vara tillgänglig via gränssnitten. Dessutom bör forskningsmaterial som redan gjorts tillgängligt och som producerats med offentliga medel vara kostnadsfritt tillgängligt. Direktivet ska genomföras nationellt senast den 17 juli 2021.

I propositionen föreslås en lag om vidareutnyttjande av vissa offentliga företags information samt en lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga medel. Dessutom föreslås det att lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ändras.

Propositionen innehåller ett förslag om en övergångsperiod för avgiftsfrihet för värdefullt datamaterial, vilket omfattas av medlemsstaternas nationella handlingsutrymme. Till övriga delar baserar sig de föreslagna bestämmelserna på förpliktande bestämmelser i direktivet.

Lagarna avses träda i kraft 2021-07-17. Skriftliga utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition ska lämnas via lausuntopalvelu.fi senast den 23 november 2020 före kl. 16.15.

Det ordnas ett offentligt diskussionsmöte om utkastet till regeringsproposition den 28 oktober 2020 kl. 13 –15. Mötet hålls på Internet med hjälp av Teams-applikationen.

Genomförandet av direktivet har också samband med genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Avsikten är att göra den offentliga informationens öppenhet till en bärande princip som omfattar hela informationspolitiken, och målet är att man fortsätter att målmedvetet öppna offentliga datalager.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Antti Helin, tfn 0295 530 609, antti.helin(at)vm.fi
lagstiftningsråd Maarit Huotari, tfn 0295 530 518, maarit.huotari(at)vm.fi