Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning om utnyttjandet av information inleds till stöd för utvecklandet av den offentliga upphandlingen

Finansministeriet
28.4.2020 12.34 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 13.17
Pressmeddelande
Samarbetsforum för offentlig upphandling -varumärket.

Bättre användning av information i beslutsfattandet är en viktig del av programmet Offentlig upphandling, där staten och kommunerna samarbetar för att utveckla den offentliga upphandlingen. Till stöd för utvecklingsarbetet har regeringen beställt en utredning om hur information av olika slag bäst kan utnyttjas i beslutsfattande som gäller offentlig upphandling och hur det årliga totala värdet på offentlig upphandling i Finland kan beräknas.

Information behövs för bättre ledning av upphandlingar

I elektroniska system samlas sådan information om offentlig upphandling som kan utnyttjas vid planeringen och uppföljningen av upphandlingar. Syftet med den utredning som nu genomförs är att kartlägga hur tillgänglig data kan utnyttjas effektivare inom den offentliga upphandlingen och ledningen genom information såväl på kommunal som på statlig nivå. Målet är också att förbättra insamlingen av information i systemen.

Ett bättre kunskapsunderlag hjälper organisationerna inom den offentliga förvaltningen att bedöma vilket upphandlingssätt som i varje enskilt fall är det effektivaste och vilka som är kostnadseffekterna av upphandlingskriterierna. Det bidrar också till bättre förståelse av vilka externa effekter upphandlingen har till exempel med tanke på miljön, sysselsättningen och företagen. Mer information behövs för att man ska kunna identifiera och bedöma hur fungerande konkurrensen är inom olika områden och sektorer.

I utredningen fastställs en metod för uppskattning av den årliga volymen av offentlig upphandling i Finland

I utredningens andra del kartläggs kunskapsunderlaget och beräkningsmetoderna, som möjliggör mer exakta uppskattningar av det årliga värdet på upphandlingar inom den offentliga sektorn i Finland. Den vanligaste uppskattningen av den totala årliga volymen av offentlig upphandling i Finland är 35 miljarder euro, och den grundar sig på en beräkning som EU:s statistikcentral gjorde 2015. Utredningen beviljas anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande, och utredningsprojektet pågår till juni 2021. Teknologiska forskningscentralen VTT gör utredningen tillsammans med sina underleverantörer Pellervon Taloustutkimus PTT, Owal Group Oy och PTCServices Oy.

Utredningen skapar grund för utvecklandet av den offentliga upphandlingen

Utvecklandet av ledningen genom information baserar sig på åtgärdsprogrammet Offentlig upphandling, som kommunminister Sirpa Paatero tillsatte i samarbete med Kommunförbundet hösten 2019. Syftet med programmet är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

I april 2020 publicerades inom ramen för åtgärdsprogrammet en lägesbild av nuläget och utvecklingsobjekten i fråga om offentlig upphandling. De viktigaste utvecklingsobjekten kommer att främjas i temagrupper, av vilka den första inledde sitt arbete i april. Utredningen kommer att stödja arbetet i denna temagrupp för ledning genom information. En nationell upphandlingsstrategi avses bli klar i början av hösten 2020.

Ytterligare information:

Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(a)vm.fi
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(a)vm.fi
Maria Merisalo, specialforskare, tfn 040 628 8413, maria.merisalo(at)vtt.fi