Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Statsunderstödsverksamhet som har samband med avkastningen av penningspelsverksamheten bör förenhetligas

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2021 13.06
Pressmeddelande

Det har beretts åtta utvecklingsförslag för att utveckla och förenhetliga praxis för statsunderstöd. Dessutom föreslås en sektorsövergripande verkställighetsgrupp för att genomföra dem.

I anslutning till finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten utreddes hurdana statsunderstöd som beviljas av avkastningen av penningspelsverksamheten och hurdan statsunderstödspraxis som hänför sig till den. Enligt utredningen kunde statsunderstöden riktas på ett mer öppet och transparent sätt än tidigare om statsbidragsmyndigheterna samarbetade med organisationerna. Den arbetsgrupp som gjort utredningen föreslår också nya metoder för prövning och beviljande av statsunderstöd. 

Beredningen av utredningen leddes av justitieministeriet, som ansvarar för utvecklingen av samarbetet mellan det civila samhället och myndigheterna.

”Organisationerna har en viktig uppgift när det gäller att bygga upp det finländska samhället. Statsunderstöden stärker på ett betydande sätt förutsättningarna för organisationernas ekonomi och verksamhet. Därför vill man göra statsunderstödsverksamheten ännu mer transparent, smidig och verkningsfull i samarbete med organisationerna", konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I beredningen av utredningen och de förslag som lagts fram på basis av den deltog dessutom tre ministerier som beviljar organisationer statsunderstöd från avkastningen av penningspelsverksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar statsunderstöd till exempel till centralorganisationer inom hästbranschen. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsunderstöd bland annat till idrottsfrämjande organisationer, organisationer på ungdomsområdet samt organisationer inom konst- och kultursektorn. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd till organisationer inom social- och hälsovården. 

Sex riksomfattande takorganisationer deltog också i beredningen av utvecklingsförslagen. 

Ge respons på utvecklingsförslagen

Förslagen till utveckling och harmonisering av praxis för statsunderstöd till organisationer har beretts öppet och i samarbete med dem som ansöker om och beviljar statsunderstöd. Det önskas också en öppen och bred diskussion med ställningstaganden om de förslag som nu har publicerats.

”Genom förslagen vill man stödja förutsebarheten i organisationernas ekonomi och verksamhet samt deras delaktighet i statsunderstödsverksamheten. Samarbete behövs också i fortsättningen när förslagen börjar genomföras och den offentliga finansieringen av organisationer förnyas i enlighet med regeringens plan för de offentliga finanserna, kommunminister Sirpa Paatero konstaterar. 

Finansministeriet sände förslagen på remiss tisdagen den 25 maj 2021. Remisstiden går ut den 6 augusti 2021. Respons på förslagen kan ges på lausuntopalvelu.fi

Inom projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten inrättas en sektorsövergripande arbetsgrupp som börjar bereda genomförandet av förslagen utifrån utlåtandena.   

Ytterligare information:
Mikko Lehtonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 516 0197, mikko.lehtonen(at)vm.fi
Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, enhetschef, tfn 0295 150 348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi