FI SV EN

Den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur - beskrivning av verksamheten i sin helhet

Den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur (JHKA) är en struktur med vars hjälp man samordnar och utvecklar interoperabiliteten mellan förvaltningens organisationer och tjänster. JHKA består av arkitekturer och linjedragningar på högsta nivån samt av arkitekturerna för gemensamma tjänster. Dessa används till att stöda den nationella styrningen av den offentliga förvaltningen, men även organisationernas eget utvecklingsarbete.

Den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur definierar strukturen för arkitekturhelheten. Den styr, bestämmer och stöder utvecklandet av arkitekturerna på de följande nivåerna (branscher, delområden och myndigheter) samt enskilda övriga arkitekturer. Den gemensamma övergripande arkitekturen erbjuder dessutom arkitekturinformation om kommande riktningar (referensarkitekturer) och gemensamt utnyttjade arkitekturelement, t.ex. planerings- och interoperabilitetsmetoden, modellen för mognadsgrader samt utvecklingsstigen.

Informationssystemsaspekten inom den offentliga förvaltningens övergripande arkitekturer är inte lika med summan av alla olika organisationers informationssystemstjänster. JHKA:s systemnivå inkluderar däremot de offentliga förvaltningens gemensamma informationssystemtjänster som det lönar sig att förverkliga en gång som en gemensam lösning, som olika organisationer sedan kan använda och utnyttja i sin verksamhet. Samma tillvägagångssätt gäller även för andra arkitekturaspekter: JHKA erbjuder en gemensam fästpunkt och därigenom en delad helhetsuppfattning, och den för samman de allmänt utnyttjade definitionerna. Beskrivningarna är tämligen allmänna och de utgör inte någon preciserad kedja som sträcker sig ända till verkställighetsnivån. Dessa täckande, noggrannare beskrivningar utarbetas på organisationsnivå.

Definieringen av den offentliga förvaltningens arkitekturverksamhet och -riktlinjer baserar sig på samarbete som utvecklas i enlighet med ekosystemmodellen. Med ekosystem avses en flexibel helhet där sammanslutningar, människor, tjänster och tekniker är kopplade till varandra genom ett naturligt behov så att alla aktörer i ekosystemet utnyttjas. Verksamhets- och affärsverksamhetsekosystem påskyndar ofta innovationer och förbättrar tjänsterna på ett kundinriktat sätt.

Arkitekturmaterialet

Arkitekturbeskrivningarna på en högre nivå finns i regel tillgängliga i Arkitekturbanken som underhålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som publicerar materialet svarar även för innehållet.

Beskrivningar har även publicerats på Avoindata.fi -portalen som samlar ihop planeringsinformation som främjar interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen. Avoindata.fi -tjänsten underhålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och utgivarna svarar för innehållet.

Interoperabilitetsdefinitioner som avsetts bli utnyttjade vid arkitekturer och som delar av dem har publicerats som rekommendationer åt den offentliga förvaltningen. JHS-rekommendationerna är rekommendationer som utfärdats av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (Juhta). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata levererar rekommendationerna.

Anvisningar och rekommendationer

Det finns täckande anvisningar för utarbetande av arkitekturer. Avoindata.fi samlar planeringsinformation som främjar interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningen. Portalen gör det möjligt att dela och återanvända planeringsinformation vilket minskar på överlappande arbete. Alla relevanta anvisningar och rekommendationer som stöder utvecklandet av interoperabiliteten hos den offentliga verksamheten, informationen och de offentliga informationssystemen. BRC svarar för Avoindata.fi -tjänsten och finansministeriet producerar innehållet i den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen.

Noggrannare information:

Ka-mognadsgradsmodellen för den offentliga förvaltningen
Avoindata.fi

Mer information: