Övergripande arkitekturer inom digitaliseringen

Övergripande arkitekturer betyder verkställande av strategin. Den övergripande arkitekturen ger metoderna, verktygen och ett konsekvent arbetssätt med vars hjälp målen kan konkretiseras så att de resulterar i åtgärder. Mål och förändringskrafter är lättare att förstå med hjälp av lämpliga beskrivningar, mållägen kan beskrivas på en nödvändig noggrannhetsnivå, nödvändiga förändringar definieras genom analysering av nuläget och till slut genomförs projekten effektivt med hjälp av arkitekturstyrning så att nyttorna kan maximeras.

Med digitalisering avses förnyande och utveckling av verksamheten med hjälp av informationsteknik. Övergripande arkitekturer spelar en central roll i detta sammanhang. De tillhandahåller en referensram med vars hjälp man kan skapa en täckande och tillräckligt noggrann bild av verksamhetens natur, dess innehåll och kopplingar. Övergripande arkitekturer hjälper både vid analyseringen av nuläget och vid genomföringen av förändringar.

Informationen har intagit en central roll såväl inom den offentliga förvaltningen som i samhället i stort. Många privata företag baserar sin affärsidé på information, och den offentliga förvaltningens verksamhet vilar också till stor del på information. Information har trots det länge bara betraktats som en del av informationssystemen, inte som en självständig eller skild entitet. Den offentliga förvaltningen satsar kraftigt i tillhandahållandet och utnyttjandet av öppen information. ”Information begärs endast en gång” –principen har presenterats även på EU-nivå. Övergripande arkitekturer ger medlen och metoderna för hantering, definiering och utnyttjande av information.

Utnyttjandet av digitalisering måste basera sig på att så mycket som möjligt sköts automatiskt i bakgrunden. Det betyder också en stor förändring jämfört med vanan att ett enda ämbetsverk sköter en sak från början till slut. Digitaliseringen förändrar hela ekonomin och de samhälleliga strukturerna på ett lika radikalt sätt som industrialiseringen i sin tid. Övergripande arkitekturer ger oss medel att främja och kontrollera digitaliseringen.

Mera information

Inlägg om viktigheten med god förvaltning och kompetens när det gäller digitaliseringen

Suvi Remes, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039