Högklassigt arkitekturarbete är en del av digitaliseringen

Digitalisering betyder förnyande och utveckling av verksamheten med hjälp av datateknik. Arkitekturarbetet och -informationen spelar en central roll. Arkitekturerna skapar en referensram med vars hjälp man med nödvändig noggrannhet kan beskriva verksamhetens karaktär, innehåll och kopplingar. Existensen av arkitekturer hjälper både vid analyseringen av nuläget och vid genomföringen av reformer. 

Information har blivit en central faktor såväl inom den offentliga förvaltningen som i samhället i allmänhet. Flera privata aktörers affärsverksamhet baserar sig på information, och den offentliga förvaltningens verksamhet grundar sig också till stora delar på information. Information har dock länge betraktats enbart som en del av informationssystem, inte som en självständig eller skild entitet. Den offentliga förvaltningen har en stark vilja att erbjuda och utnyttja öppen information. Principen om att information begärs endast en gång har framförts även på EU-nivå. Arkitekturförfarandena erbjuder medel för hantering, definiering och utnyttjande av information.

Utgångspunkten för utnyttjandet av digitalisering bör vara att så många ärenden som möjligt kan skötas automatiskt genom informationsöverföring mellan tjänster och datasystem. Detta förutsätter betydande förändringar i det invanda sättet att ett ämbetsverk sköter ett ärende från början till slut. Digitaliseringen förändrar hela ekonomin och de samhälleliga strukturerna lika radikalt som industrialiseringen på sin tid. Högklassigt arkitekturarbete och -information är ett sätt att främja och kontrollera digitaliseringen.

Mer information: