Förslag om hur identifiering möjliggörs

Delegationen föreslår att nedan beskrivna förslag ska beaktas och främjas när digitaliseringen av tjänsterna fortskrider i Finland.

Förslag 10: Alla ska garanteras tillgänglig stark autentisering

I vårt digitaliserade samhälle ska alla ha möjlighet till stark autentisering och självständig användning av webbtjänster.

Delegationen anser det viktigt att barns och ungas identifieringsmöjligheter synkroniseras så att unga personer har samma rättigheter hos alla teleoperatörer och banker som kunder. Invandrare med uppehållstillstånd samt EU-medborgare ska få det lättare att identifiera sig så att även de har möjlighet till elektronisk kommunikation på lika villkor.

För närvarande sker identifieringen i tjänsterna huvudsakligen med bankkoder, vilket särbehandlar t.ex. synskadade. Delegationen föreslår att tillgängligheten utvecklas på så sätt att identifiering även kan ske med informationstekniska hjälpmedel.