Finansministeriets tjänstemannaledning

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef, Martti Hetemäki. Han bistås av understatssekreteraren Tuomas Saarenheimo, förvaltningspolitiska understatssekreteraren Päivi Nerg och finanspolitiska samordnaren Sami Yläoutinen.

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom finansmarknadsavdelningens verksamhetsområde. Förvaltningspolitiska understatssekreteraren leder resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom personal- och förvaltningspolitiska avdelningens och kommun- och regionförvaltningsavdelningens verksamhetsområden samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultatstyrningen av övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet, liksom även ägarstyrningen av bolagen inom förvaltningsområdet. Beredningen av ärenden som gäller fonder utanför budgetekonomin leds av statssekreteraren som kanslichef. 

Avdelningscheferna svarar för ledningen på sina avdelningar.

Ledningsgrupperna:

Koordinerande ledningsgruppen

Koordinerande ledningsgruppen stöder statssekreteraren som kanslichef vid ledandet av ministeriet och den strategiska styrningen av förvaltningsområdet. Koordinerande ledningsgruppen förmedlar vid behov sådana frågekomplex, som har beröringspunkter till flera än ett koordineringsområde eller flera avdelningars verksamhetsområden, till tjänstemannaledningsgruppen eller andra styrnings- och beredningsgrupper. Den koordinerande ledningsgruppen inkluderar dessutom understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören.

Finanspolitiska koordineringsgruppen

Finanspolitiska styrgruppen samordnar beredningen av ärenden inom finanspolitiska koordineringsområdet som hör till ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden samt av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som har ett samband med översynen av stabiliteten inom den offentliga ekonomin och finanspolitiska ärenden inom finansmarknadsavdelningens ansvarsområde. Statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki är ordförande för styrgruppen och finanspolitiska samordnaren Sami Yläoutinen vice ordförande.

Förvaltningspolitiska koordineringsgruppen

Förvaltningspolitiska styrgruppen samordnar beredningen av ärenden inom förvaltningspolitiska koordineringsområdet som omfattas av personal- och förvaltningspolitiska avdelningens, kommun- och regionförvaltningsavdelningens och den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktions ansvarsområde. Understatssekreteraren Päivi Nerg är ordförande för förvaltningspolitiska styrgruppen.

Styrgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden

Styrgruppen styr och samordnar beredningen av sådana ärenden inom koordineringsområdet för internationella ärenden och finansmarknadsärenden som omfattas av finansmarknadsavdelningens, EU-sekretariatets och enheten för internationella finansiella ärendens verksamhetsområde, ärenden som behandlas av Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté samt ärenden inom budgetavdelningens verksamhetsområde som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten. Understatssekreteraren Tuomas Saarenheimo är ordförande för styrgruppen.

Tjänstemannaledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är väsentliga för ministeriets verksamhet, samt ledandet och den interna förvaltningen. Medlemmarna är statssekreteraren som kanslichef (ordf.), understatssekreterarna, avdelningscheferna, cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen samt andra verksamhetsenheters chefer eller ledande tjänstemän som statssekreteraren som kanslichef beordrat skilt.

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet  

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet behandlar ärenden som har ett samband med styrningen av finansministeriets förvaltningsområde samt strategiska frågor vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet (inkl. budgetpropositionen för förvaltningsområdet, strategidokumentet, boksluten o.d. handlingar). Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet leds av informationsdirektören Irja Peltonen.