Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Ändringar i mervärdesbeskattningen vid e-handel

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2021 13.28
Pressmeddelande

Enligt propositionen ska skattefriheten vid import av mindre inköp på webben slopas. Mervärdesskatt ska i fortsättningen betalas också vid import av varuförsändelser på högst 22 euro från ett land utanför EU. Ändringar föreslås också i distansförsäljningen inom EU. Regeringens proposition ska dessutom minska företagens administrativa börda vid mervärdesbeskattningen.

Genom ändringarna genomför Finland EU-lagstiftningen. Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna torsdagen den 25 februari.

Jämlik konkurrensställning med länder utanför EU

Hittills har ingen mervärdesskatt tagits ut om varuförsändelsens värde är högst 22 euro och varan importeras från ett land utanför EU. I handeln inom EU har mervärdesskatt betalats också vid mindre inköp.

Genom lagändringen slopas momsbefrielsen för försändelser från länder utanför EU, vilket förbättrar konkurrensställningen för företagen i EU-länderna eftersom det skapas jämlika konkurrensvillkor. 

Kunden ska vid e-handel betala mervärdesskatten som en del av produktens pris, om säljaren använder sig av det nya specialsystemet för import som gäller inköp på högst 150 euro. Enligt detta system kan varor importeras skattefritt och säljaren ska månatligen anmäla och betala skatt på försäljning till de andra medlemsländerna via den medlemsstat där säljaren valt att registrera försäljningen. Genom reformen underlättas den administrativa bördan för privatpersoner och företag.

Om försäljaren inte använder sig av det nämnda specialsystemet, kan transportföretaget på mottagarens vägnar månatligen betala mervärdesskatten till Tullen i enlighet med det nya enklare specialarrangemanget.

Ändringar i distansförsäljningen inom EU

Distansförsäljning av varor ska beskattas i den medlemsstat där transporten avslutas, oberoende av distansförsäljningsbeloppet i medlemsstaten i fråga. Det årliga gränsvärdet på 35 000 euro per medlemsstat, som har fastställt beskattningsstaten, ska slopas. Detta gagnar Finland som är ett land med hög skattenivå.

Det tidigare gränsvärdet på 35 000 euro ersätts med ett nytt EU-omfattande gränsvärde på 10 000 euro per år för distansförsäljning och försäljning av vissa tjänster. Detta minskar den administrativa bördan för små företag. Om försäljningen inte överstiger gränsvärdet ska beskattningen ske i den medlemsstat där säljaren är etablerad eller i den medlemsstat där transporten inleds.

En näringsidkare som möjliggör försäljning av varor på nätet, såsom en marknadsplats, blir under vissa förutsättningar skattskyldig för försäljning till konsumenter. Dessutom åläggs marknadsplatserna en skyldighet att bevara uppgifter om försäljning av varor och tjänster. Målet är att säkerställa skatteuppbördens effektivitet.

De administrativa kostnaderna minskas

Företagens administrativa kostnader kan minska betydligt också av utvidgning av användningen av de nuvarande anmälnings- och betalningssystemen med en kontaktpunkt. Systemen används för närvarande för radio- och televisionssändningstjänster, elektroniska tjänster och teletjänster. Enligt propositionen ska systemen omfatta också andra tjänster som säljs till konsumenter. Dessutom ska EU:s specialsystem utvidgas så att det också omfattar distansförsäljning av varor inom unionen. 
 
Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av juli.

Ytterligare information:

Suvi Anttila, lagstiftningsråd, tfn 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi
Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530294, risto.sakki(at)vm.fi