Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Arbetsgruppen för bedömning av införandet av en gruvskatt slutförde sitt arbete

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 13.16
Pressmeddelande

Arbetsgruppen bedömde alternativen för införandet av en gruvskatt i form av royaltyer och olika modeller för beskattning av nettoinkomster. Valet av det skattemässigt lämpligaste sättet beror enligt arbetsgruppen på om gruvskatten ska förverkligas som en schematisk skatt eller om den gruvspecifika verksamheten och produktiviteten ska tas i beaktande.

Den arbetsgrupp som utrett olika sätt att förverkliga gruvskatten bedömde alternativens lämplighet, genomförbarhet och huvudsakliga konsekvenser. Royaltyerna kunde enligt arbetsgruppen vara en mer genomförbar modell med tanke på målen för skatten, om skatten förverkligas som en schematisk skatt på det sätt som föreslås i bedömningspromemorian. 

Om man däremot vill beakta olika gruvors verksamhet och produktivitet mer specifikt är en modell med beskattning av nettointäkter mer motiverad. En sådan skatt skulle emellertid kräva en mycket lång beredningstid.

Utredningsarbetet baserade sig på beslutet från statsminister Sanna Marins regerings budgetförhandlingar 2022 enligt vilket Finland år 2023 ska införa en gruvskatt i stället för en höjning av elskatten inom gruvdrift. De eftersträvade intäkterna från gruvskatten är 25 miljoner euro per år. 60 procent av skatteintäkterna ska styras till de kommuner där gruvorna är belägna och 40 procent till staten.

Mandattiden för den arbetsgrupp som finansminister Annika Saarikko tillsattinleddes i januari och gick ut i slutet av maj.

Finansministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian om gruvskatten

Finansministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian om genomförandet av gruvskatten. Remissbehandlingen pågår till den 5 april på utlåtande.fi. 

Arbetsgruppens bedömningspromemoria och remissbehandlingen utgör grunden för beslutet om modellen för genomförande av gruvskatten och för beredningen av en regeringsproposition.

Mer information:
Jari Salokoski, finansråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 029553 0437, jari.salokoski(at)gov.fi