Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budgetpropositionen medför ändringar i inkomst- och punktbeskattningen

Finansministeriet
7.10.2019 11.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i budgetpropositionen ändringar bland annat i beskattningen av förvärvsinkomster, punktskatten på tobak och punktskatten på läskedrycker.

Ändringar i inkomstbeskattningen

I enlighet med regeringsprogrammet ska i grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster göras en indexjustering på alla inkomstnivåer så att beskattningen inte skärps på grund av den allmänna inkomstutvecklingen. Justeringen baserar sig på en ökning av inkomstnivåindexet med 3,1 procent.

Indexjusteringen görs genom att höja den progressiva inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att höja grundavdragets maximibelopp och arbetsinkomstavdragets maximibelopp och inflödes- och minskningsprocenter. Ändringen beräknas minska förvärvsinkomstskatten med cirka 489 miljoner euro.

Utöver indexjusteringen föreslås det att beskattningen av förvärvsinkomsterna lindras med sammanlagt 200 miljoner med fokus på låg- och medelinkomsttagare. Detta sker genom att höja grundavdraget vid kommunalbeskattningen med 66 miljoner euro, arbetsinkomstavdraget med 99 miljoner euro och pensionsinkomstavdraget vid stats- och kommunalbeskattningen med totalt 35 miljoner euro.

Den så kallade solidaritetsskatten fortsätter till slutet av regeringsperioden, vilket beräknas öka skatteinkomsterna med ca 109 miljoner euro.

Statens progressiva skatteskala för beskattning av förvärvsinkomster 2020

Statens progressiva skatteskala för beskattning av förvärvsinkomster 2020.

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro

Skatt vid nedre gränsen, euro

Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %

18 100 8,00 6,00
27 200 554,00 17,25
44 800 3 590,00 21,25
78 500 10 751,25 31,25

Tabellen i pdf-format

Grundavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen höjs

Grundavdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen höjs från 3 305 euro till 3 540 euro. Grundavdraget beviljas till fullt belopp vid en dagpenningsinkomst på 3 540 euro per år, en löneinkomst på ca 7 600 euro per år och en pensionsinkomst på ca 11 600 euro per år. För mottagare av dagpenningsinkomst har grundavdraget en effekt på en inkomst på upp till ca 23 200 euro per år, för mottagare av löneinkomst på upp till ca 29 600 euro per år och för mottagare av pensionsinkomst på upp till ca 24 400 euro per år.

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 630 euro till 1 770 euro. Avdragets minskningsprocent höjs från 1,72 procent till 1,84 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 33 000 euro. När nettoförvärvsinkomsten uppgår till cirka 129 800 euro beviljas inte längre något arbetsinkomstavdrag. Det föreslås att avdragets inflödesprocent höjs från 12,2 procent till 12,5 procent.

Ändringar i pensionsinkomstavdragen

Det föreslås att pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen ska sänkas genom att ändra den koefficient som används för att beräkna pensionsinkomstavdragets fulla belopp från 3,867 till 3,726 procent. Avdragets fulla belopp beräknas nästa år uppgå till 11 540 euro.

Pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ska ökas genom att ändra den koefficient som används för att beräkna pensionsinkomstavdragets fulla belopp från 1,395 till 1,346 procent. Avdragets fulla belopp beräknas nästa år uppgå till 9 230 euro.

Hushållsavdraget minskas

Det föreslås att hushållsavdragets maximibelopp sänks från 2 400 euro till 2 250 euro. Avdragets andel av arbetsersättningen sänks från 50 procent till 40 procent och i fråga om lön från 20 procent till 15 procent. Ändringen uppskattas öka skatteintäkterna med ca 92 miljoner euro på årsnivå.

Rätten att dra av ränta på bostadslån minskas gradvis

Rätten att dra av ränta på bostadslån begränsas gradvis så att år 2020 är 15 procent, år 2021 tio procent och år 2022 fem procent av räntorna avdragsgilla. Från och med 2023 slopas rätten till avdrag helt. Ändringen beräknas öka skatteintäkterna med ca 26 miljoner euro 2020.

Den skattepliktiga andelen av de flyttkostnader som arbetsgivaren betalar ska minskas

Arbetskraftens rörlighet ska underlättas genom bestämmelser om att hälften av de flyttkostnader som arbetsgivaren betalar blir skattefria. I dag är de flyttkostnader som arbetsgivaren ersätter i huvudsak skattepliktig förvärvsinkomst. Syftet med reformen är att underlätta mottagandet av en arbetsplats på en annan ort. Bestämmelsen gäller flyttningar inom Finland och flyttningar från utlandet till Finland.

Lagen om källskatt för löntagare från utlandet blir bestående

I enlighet med regeringsprogrammet ska specialbestämmelserna om källbeskattning av löntagare från utlandet bli permanenta. Detta i syfte för att man ska kunna främja att nyckelpersoner med särskild sakkunskap kommer till Finland för att arbeta. Källskattesatsen sänks från 35 procent till 32. Ändringen beräknas minska skatteinkomsterna med sammanlagt ca 5 miljoner euro.

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi

Filip Kjellberg, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi

Punktskatten på tobak höjs

Punktskatten på tobak höjs med i genomsnitt 14 procent. Höjningen gäller punktskatten på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter. Höjningarna genomförs i fyra steg så att den första höjningen görs vid ingången av 2020, den andra vid ingången av juli 2020, den tredje vid ingången av 2021 och den fjärde vid ingången av juli 2021.

Priset på cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter beräknas stiga med i genomsnitt 12 procent. En ask med 20 cigaretter blir ca 95 cent dyrare.

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi

Punktskatten på läskedrycker höjs

Höjningen av skatten på läskedrycker gäller alla läskedrycker, men tyngdpunkten ligger på drycker som innehåller socker. Punktskatten på läskedrycker som innehåller mer än 0,5 procent socker höjs från 27 till 32 cent per liter färdig dryck och punktskatten på andra läskedrycker höjs från 12 cent till 13 cent per liter. Punktskatten på dryckpulver som innehåller socker höjs från 1,72 euro till 2,04 euro per kilogram och punktskatten på övriga dryckpulver från 1,04 euro till 1,13 euro. Samtidigt höjs accisen på vissa drycker med låg alkoholhalt till 32 cent per liter eller 11,40 cent per liter etylalkohol.

Detaljhandelspriserna på läskedrycker som innehåller socker beräknas stiga med i genomsnitt 3 procent och detaljhandelspriserna på övriga läskedrycker med ungefär en procent.

Gränsen för småskalig produktion som är befriad från punktskatt på läskedrycker föreslås höjas från nuvarande 50 000 liter till 70 000 liter. En motsvarande ändring föreslås i accisen på dryckesförpackningar.

Ytterligare information:

Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)vm.fi

Lagen om oljeavfallsavgift upphävs

Från och med 2020 tar man inte längre ut avgift för oljeavfall eftersom organiseringen av hanteringen av oljeavfall som byggt på avtal mellan miljöministeriet och enskilda aktörer nu sker på marknadsvillkor. Lagen om oljeavfallsavgift som sålunda inte längre behövs, ska upphävas. Understöd för att samla upp, transportera och lagra oljeavfall kan betalas fram till utgången av 2021.

Ytterligare information:

Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)vm.fi

Propositionerna publiceras på Beslut-sidan.