Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Byggbranschen en positiv överraskning i ekonomin – byggandet minskar nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 14.31
Pressmeddelande

Byggandet förblir i år på nästan samma nivå som i fjol, bedömer konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport av den 10 september.

Coronaepidemin har påverkat byggandet mindre än väntat. Byggandet ökade under hela det första halvåret, och enligt preliminära uppgifter ökade byggandet också i juli. Mark- och vattenbyggandet ökade kraftigt jämfört med året innan. Under det första halvåret började man också bygga fler nya bostäder än vid samma tidpunkt i fjol. Konsekvenserna av coronarestriktionerna märks dock i och med att renoveringsbyggandet minskat. Restriktionerna påverkade inte nybyggen i lika stor mån. 

Byggbranschens förväntningar på hösten och vintern 2020 är emellertid svaga. Utsikterna för nybyggnad av hus har rasat på grund av minskad efterfrågan, och bygglov har beviljats i mycket mindre utsträckning än tidigare. De svaga utsikterna underlättas å andra sidan av kraftig stimulering och låga räntor. Det är också sannolikt att det under de närmaste 12 månaderna kommer att hittas ett vaccin mot coronan, eller åtminstone en behandlingsform som lättar på symtomen. Det är alltså möjligt att byggandet inte minskar riktigt lika mycket som man nu prognosticerar. 

Byggproduktionsvolymen bedöms förbli nära fjolårsnivån under  innevarande år eftersom produktionen, trots de svaga utsikterna, fortfarande ökade under det första halvåret. Även om antalet nya byggprojekt skulle minska mot slutet av året kommer produktionen att minska långsamt. Tillväxtprognosen för byggandet år 2020 ligger mellan -1 procent och 1 procent. 

Konjunkturgruppen för byggande beräknar att byggandet minskar ytterligare 2021, när den osäkra konjunkturen och de ovanligt höga produktionsvolymerna närmar sig sina långsiktiga nivåer såväl inom bostadsbyggandet som inom det offentliga byggandet. Gruppen uppskattar att produktionen kommer att minska med tre till fem procent 2021.

Antalet nya bostadsprojekt beräknas minska i år och nästa år. Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att 33 000 –34 000 nya bostadsbyggen kommer att inledas år 2020. Enligt uppskattningar kommer 30 000 bostadbyggen att inledas år 2021.

Renoveringarna minskade under början av året. Renoveringsbyggandet beräknas öka med 0,5 procent år 2020 och 1,5 procent år 2021. 

Mark- och vattenbyggnationen beräknas öka med 5–6 procent i år i och med kraftigt ökande offentliga investeringar. Nästa år beräknas produktionen minska med två procent.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen beräknas minska under innevarande år då produktionen minskar. 

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 0295 530 181, sari.sontag(at)vm.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.