Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammandrag av yttrandena
De huvudsakliga riktlinjerna för att genomföra programmet för artificiell intelligens understöddes i remissbehandling

Finansministeriet
2.5.2019 8.42
Nyhet

Finansministeriet fick sammanlagt 64 utlåtanden om utvecklings- och verksamhetsplanen 2019–2023 till det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI. I största delen av utlåtandena betonades att ett människocentrerat förhållningssätt och ett sektoröverskridande nätverksbaserat verksamhetssätt är värt att understöda. Remisstiden gick ut den 12 april.

Verkställighetsplanen som var på remiss är en preliminär syn på hur i synnerhet den offentliga förvaltningen i Finland förs in i en era av artificiell intelligens människocentrerat, säkert och etiskt hållbart. Målet är att genomföra en människoorienterad verksamhetsmodell där den artificiella intelligensen hjälper allmänheten och företag att dra nytta av tjänster i rätt tid. Remissbehandlingen syftade till att mångsidigt samla in synpunkter och kommentarer som stöd för vidareutvecklingen och projekteringen våren och sommaren 2019.

Konkreta åtgärder, lagstiftning och ansvar ska lyftas fram mer

Utlåtandena var sakkunniga och den allmänna tonen positiv. I utlåtandena ansåg man att målen för AI-programmet Aurora och målmotiveringarna var välkomna, nödvändiga och värda att eftersträva. Konceptet med det människocentrerade samhället och det livssituationsbaserade tänkesättet ansågs som goda lösningar i synnerhet för samordningen av den offentliga förvaltningens tjänster och produktionen av medborgarservice. Många remissinstanser uttryckte intresse för att koppla den egna verksamheten till ekosystemet av tjänster som ska byggas upp.

Det fördes dock fram önskemål om tydligare tidsplaner för verkställighetsplanen, en närmare fasindelning för de olika helheterna och en specificering av ansvar och roller inom den offentliga och privata sektorn. Det ansågs att lagstiftningen i många avseenden är en utmaning och att de yttre villkor lagstiftningen ställer bör uppmärksammas i högre grad. Även tydliga kostnads-nyttoberäkningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser ansågs relevanta med tanke på den vidare utvecklingen. Betoningen av det etiska perspektivet fick särskilt beröm, även om man önskade en närmare beskrivning av hur det ska beaktas i praktiken.

Tvärsektoriell beredningsgrupp för vidareutveckling av planen

Utvecklings- och verksamhetsplanen för det nationella programmet AuroraAI ska preciseras utifrån utlåtandena och responsen som samlas in våren 2019. I utlåtandena ansåg man att de i planen presenterade huvudsakliga riktlinjerna för genomförandet var välmotiverade och lämpliga att utnyttja som grund för vidare projektering. I följande version av verkställighetsplanen kommer man att beakta en precisering av aktörer och ansvar, utfall, avgränsningar och i synnerhet de yttre villkor lagstiftningen ställer. Utifrån responsen ska också begreppen preciseras.

Finansministeriet har tillsatt en tvärsektoriell strategisk beredningsgrupp för den fortsatta beredningen av verkställighetsplanen fram till den 30 september 2019. Beredningsgruppens uppgift är att skapa en gemensam vision för förvaltningsområdena om den strategiska utvecklingen och ledningen av AuroraAI.

Sammandrag av remissyttrandena

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Niko Ruostetsaari, samordnare, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Nationella AI-programmet Aurora på webbplatsen vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT