Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Det föreslås ändringar i ränteavdragsbegränsningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2021 10.07
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om en proposition som hänför sig till bestämmelsen om ränteavdragsbegränsning. I propositionen föreslås ändringar i det undantag som baserar sig på balansavvägning och i det undantag som gäller infrastrukturprojekt.

Ränteavdragsbegränsningen föreslås bli reviderad för att förhindra ännu effektivare överföring av beskattningsbar inkomst utanför Finlands beskattningsrätt till exempel med hjälp av kapitalplaceringsstrukturer. Samtidigt tryggar man ränteavdragsrätten för finländska företags investeringar.

Dessutom föreslås ett undantag från räntebegränsningsbestämmelsen i fråga om offentliga infrastrukturprojekt för bolag som ägs av offentliga samfund. Ränteavdragsbegränsningen ska inte tillämpas på offentliga infrastruktursammanslutningar som ansvarar för genomförandet eller underhållet av den offentliga infrastrukturen.

Samtidigt föreslås bestämmelser om avdrag av de nettoränteutgifter för en förvärvskälla för annan verksamhet vid beskattningen av näringsförvärvskälla som inte dragits av innan indelningen av förvärvskällor slopats.

Finansministeriet sände förslagen på remiss den 6 oktober. Remisstiden går ut den 20 oktober. Ministeriet publicerar de inkomna utlåtandena på projektets webbplats. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. 

Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2022. Regeringen kommer att bedöma tillräckligheten hos de nu föreslagna ändringarna i balansavvägningen och är beredd att föreslå ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa beskattningsmakten med en snabb tidsplan.

Ytterligare information:
Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen (at) gov.fi (ändringar i undantag som baserar sig på balansavvägning) 
Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 02955 30817, Antti.sinkman (at) gov.fi (ändringar i undantaget för infrastrukturprojekt och ändringar till följd av slopandet av indelningen i förvärvskällor) 

Projektsida