Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammandrag av yttranden
Det finns ett behov av etisk informationspolitik

Finansministeriet
15.11.2018 10.08
Nyhet

Finansministeriet fick 80 utlåtanden inom den utsatta tiden om utkastet till statsrådets redogörelse över etisk informationspolitik under AI-tidevarvet. Största delen av utlåtandegivarna betonade att Finland behöver en etisk informationspolitik och att redogörelsen är ett välkommet initiativ. Remisstiden löpte ut den 31 oktober.

Redogörelsen definierar sådana informationspolitiska principer och riktlinjer som styr utvecklingen i vårt digitaliserade samhälle. Teman som ingår i redogörelsen är bl.a. definierandet av informationspolitiken, omfattande utnyttjande av artificiell intelligens, kompetensutveckling samt ekonomisk konkurrenskraft. Delaktighet och förtroende har också uppmärksammats.  

Etik, medborgare och forskning får en mera framträdande roll

Utlåtandena var insiktsfulla och de lyfte på ett mångsidigt sätt fram olika aspekter som har ett samband med informationspolitik. Utlåtandena behandlades i samarbete av åtta ministerier vid en workshop i början av november. Workshoppen fokuserade på observationer med vilkas hjälp man kan förbättra redogörelsen och utlåtandena diskuterades också.

I den nästa versionen av den informationspolitiska redogörelsen fäster man särskild uppmärksamhet vid förstärkandet av medborgarnas och forskningens roll. Etikens andel i den informationspolitiska redogörelsen kommer också att förstärkas utifrån remissresponsen. Redogörelsens struktur kommer inte att förändras i någon större mån, eftersom remissresponsen i det stora hela var positiv.

I och med informationspolitiska redogörelsen och den samhälleliga debatten skapas en ny politiksektor, informationspolitiken. Remissbehandlingen var en del i debatten om informationspolitiska redogörelsen.

Den informationspolitiska redogörelsen överlämnas till riksdagen under slutet av 2018.

Sammandrag av utlåtandena

Ytterligare information

Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, sekretariatets ordförande, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Päivi Nerg, understatssekreterare, beredningsgruppens ordförande, fö[email protected]

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, [email protected]

Informationspolitiska redogörelsen på vm.fi

Twitter: #informationspolitik

Regeringen fastslog vid sitt strategisammanträde den 29 januari 2018 att regeringen överlämnar en redogörelse över informationspolitik och artificiell intelligens och etiska frågor i anslutning till dem till riksdagen hösten 2018. Redogörelsen har beretts av en separat ministergrupp, en beredningsgrupp med medlemmar från samtliga ministerier samt ett sekretariat som understötts av olika öppna nätverk. I nätverken har materialet bearbetats av ca 200 personer från olika samhälleliga sektorer. Utkastet till en redogörelse utarbetades under våren och sommaren 2018.

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT