Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet publicerar sin bedömning av hur kommunernas och omvårdnadssektorns kollektivavtal påverkar den offentliga ekonomin

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 9.16
Pressmeddelande

Kollektivavtalen för kommunerna och välfärdsområdena har både direkta och indirekta konsekvenser för inkomsterna och utgifterna inom den offentliga ekonomin. Finansministeriet har bedömt avtalens konsekvenser för den offentliga ekonomin

Kommun- och omvårdnadssektorn kom under 2022 överens om kollektivavtal som leder till en snabbare löneökning än inom andra sektorer. Kollektivavtalen för kommun- och omvårdnadssektorerna ökar underskottet i hela den offentliga ekonomin med cirka 1,2 miljarder euro 2026 jämfört med en situation där löneutvecklingen skulle ha följt riktlinjerna för den allmänna löneutvecklingen.

Emedan utvecklingen av förvärvsinkomsterna i kommunerna och välfärdsområdena överskrider den allmänna linjen påskyndar de också ökningen av den allmänna inkomstnivån och därmed ökningen av utgifter som är bundna till det allmänna inkomstnivåindexet, såsom pensionerna och vissa andra inkomstöverföringar. De indexjusterade statsandelarna till kommunerna och välfärdsområdenas finansiering kommer också att växa snabbare.

En snabbare ökning av förvärvsinkomsterna ökar statens, kommunernas och pensionsfondernas skatte- och avgiftsinkomster, vilket förbättrar i synnerhet socialskyddsfondernas finansiella ställning. Välfärdsområdenas finansiering tar inte hänsyn till att ökningen av personalkostnaderna kommer att vara snabbare än inom andra sektorer. Detta beror på att indexet som används vid justeringen av finansieringen till stor del baserar sig på det allmänna lönenivåindexet. Detta leder till att välfärdsområdenas finansiella ställning försvagas om välfärdsområdena inte effektiviserar sin verksamhet i motsvarande mån. Tryckkalkylen iakttar inte några lagstadgade efterhandsjusteringar av välfärdsområdenas finansiering, där den statliga finansieringen av välfärdsområdena justeras enligt de verkliga kostnaderna på riksnivå.

Ytterligare information:

Jukka Hytönen, finansexpert, tfn 358 295 530 014, jukka.hytonen(at)gov.fi
Johannes Räsänen, specialsakkunnig, tfn 358 295 530 080, johannes.rasanen(at)gov.fi