Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Myndighetstjänsterna in i AI-tidevarvet
Förutredning av nationella AI-programmet Aurora

Finansministeriet
25.9.2018 13.23 | Publicerad på svenska 25.9.2018 kl. 14.30
Pressmeddelande

Finansministeriet inledde den 17 september 2018 en förutredning av det nationella AI-programmet Aurora. Målet med Aurora-nätet är att påskynda den offentliga förvaltningens övergång till AI-eran på ett säkert och etiskt sätt. Aurora ska möjliggöra obrutna och smidiga servicestigar som består av olika serviceleverantörers tjänster och som fungerar i olika livssituationer och livshändelser.

Förutredningen ska skapa en helhet för organisationer som producerar tjänster för människors olika livshändelser samt företags affärstransaktioner som möjliggör ömsesidig interaktion inom AI-nätverket.

"Aurora är ett alldeles unikt AI-projekt även på internationell plan. Med hjälp av utnyttjande av information och artificiell intelligens kan vi skapa nya slags tjänster som överskrider administrativa gränser. Fokus ska riktas mot medborgarens upplevelse om smidig service, inte en enskild myndighets behov", säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna.

AI och informationspolitik framskrider annars också på bred front i Finland. Utkastet till statsrådets redogörelse om informationspolitiken under AI-tidevarvet är på remiss. Nya informationshanteringslagen är också på remiss. Statliga ämbetsverk har som bäst en sökprocess för genomföring av konkreta projekt som gäller AI, robotik och annan ny teknik.

Verkliga livshändelser som pilotprojekt i AI-programmet

Aurora har preliminärt planerats så att det baserar sig på verkliga mänskliga livshändelser och företags affärstransaktioner där smarta applikationer kopplas till ett gemensamt nät så att de kan betjäna människor i livshändelserna och företagen i affärstransaktioner. I förutredningsskedet testas den första försöksversionen av Aurora med hjälp av utvalda livshändelser, vilka under år 2018 är:

  • Flytt till studieort
  • Etablering i arbetslivet med hjälp av kompetensutveckling
  • Barns och föräldrars välfärd under förändringar i familjerelationerna

Avsikten är att man i förutredingsskedet identifierar hurdana förändringar genomförandet av livshändelsebaserade helheter innebär för verksamhetens och ledandets del.

Förutredningsprojektet är en del av förslagen i rapporten AI i Finland. Rapporten beskriver fördelarna med att tillämpa AI i ett så tidigt skede som möjligt i Finland. Om de aktiva AI-baserade utvecklingsåtgärderna skulle riktas mot nyutveckling och skapande av tillväxt, skulle bruttonationalprodukten enligt rapporten öka årligen med 3 % per capita före 2030 och nettosysselsättningsgraden stiga med 5 %-enheter.

Man har allokerat en miljon euro från spetsprojektfinansieringen för digitalisering av offentliga tjänster till utvecklandet av ett koncept för AI-nätverket, noggrannare planer samt genomföring av försök som har ett samband med Aurora.

Projektets mandatperiod är 15.9.2018–28.2.2019. Beslut om eventuell utvidgning av AI-programmet fattas skilt efter att helheten och planerna preciseras under förutredningens gång.

"Förutredningen gör det möjligt för nästa regering att snabbt fatta ett konkret genomföringsbeslut så att Finland kan börja utnyttja artificiell intelligens i större omfattning", konstaterar minister Vehviläinen.

Beslut om tillsättande (på finska)

Ytterligare information

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, aleksi.kopponen(at)vm.fi, tfn 050 592 6457
Jouko Salonen, specialsakkunnig, förnamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 029 5530572

AI-programmet Aurora på vm.fi

Twitter: #AuroraAI

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT