Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet överförs till välfärdsområdena från och med ingången av 2026

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2021 13.39 | Publicerad på svenska 9.2.2021 kl. 10.32
Pressmeddelande

En parlamentarisk utredning av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har blivit färdig. Ordföranden för den parlamentariska styrgruppen för utredningsarbetet, riksdagsledamot Aki Lindén, överlämnade utredningen till kommunminister Sirpa Paatero tisdagen den 12 januari.

”Jag tackar den parlamentariska styrgruppen för ett mångsidigt och effektivt arbete med att kartlägga en eventuell utvidgning av uppgiftsområdet för de sektorsövergripande landskapen. Denna aktuella utredning ger en utmärkt grund för bildandet av en uppfattning om de nya självstyrande områdenas växande roll och uppgiftsfördelning när deras verksamhet har inletts", konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

I utredningen föreslås det att de uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet som kommunerna för närvarande sköter överförs till välfärdsområdena enligt regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen 1.1.2026. Till miljö- och hälsoskyddsuppgifterna hör hälsoskydd, tobakskontroll, veterinärvård och livsmedelstillsyn. Beredningen av lagstiftningen borde genomföras så att välfärdsområdenas uppgiftsområde var klart innan det andra välfärdsområdesvalet ordnas i april 2025.

”Överföringen av miljö- och hälsovårdens uppgifter till välfärdsområdena fick omfattande partigränsöverskridande understöd i den parlamentariska styrgruppen och är därför en naturlig slutsats av utredningen. En eventuell överföring av landskapsförbundens uppgifter väckte många diskussioner ur olika synvinklar och är ett ämne som bör granskas mera ingående vid en senare tidpunkt”, konstaterar riksdagsledamot Aki Lindén, ordförande för den parlamentariska styrgruppen. 

I utredningen föreslås därför att man överväger en fortsatt granskning av utvidgningen av de sektorsövergripande landskapens uppgifter. Enligt utredningen borde en eventuell fortsatt granskning göras då omvärlden förändras och när välfärdsområdenas verksamhet etableras också i fråga om uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet. Om en eventuell fortsatt granskning genomförs bör den enligt utredningen inriktas på de uppgifter som landskapsförbunden för närvarande sköter, men eventuellt också på andra uppgifter som är viktiga med tanke på regionutvecklingen. Representanterna för Centerns riksdagsgrupp reserverade sig till utredningen: Centern anser att uppgiftsfältet för ett sektorsövergripande landskap borde vara ännu mera omfattande än vad som nu föreslås och målet bör vara ett omfattande regionutvecklingslandskap.

I utredningen beskrivs också tre alternativ till omorganisering av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården. Dessa borde ännu utredas separat och granskas grundligt ur övergripande perspektiv och utgående från de olika förvaltningsområdenas uppgiftsbehov.

Ytterligare information: 

Aki Lindén, riksdagsledamot, tfn 09 432 3122, aki.linden(at)eduskunta.fi
Anu Nousiainen, finansråd, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Syftet med det parlamentariska utredningsarbetet (11.6.2020 –31.12 .2020) har varit att utreda under vilka förutsättningar och vilka uppgifter som kan överföras från kommunerna, samkommunerna och staten till självstyrande områden som är större än en kommun och som bildas i enlighet med regeringsprogrammet. Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt omorganiseringen av andra uppgifter inom statens regionförvaltning har utretts också i samband med detta (bilaga 5 till utredningen).