Hoppa till innehåll
Media

Rättigheterna för ombud för obligationsinnehavare förtydligas

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2017 13.27
Pressmeddelande

Regeringen föreslår lätt reglering av verksamhet som bedrivs av ombud för obligationsinnehavare. Den nya lagen effektiviserar processen framför allt vid sådan sanering av börsbolag och sådana arrangemang som gäller affärsverksamheten där det krävs obligationsinnehavarnas samtycke.

Syftet med propositionen är att effektivisera verksamheten på obligationsmarknaden, förbättra förutsättningarna för företagsfinansiering, göra finansmarknaden mångsidigare och öka investerarskyddet.

Ombud kan väcka talan och ansöka om att emittenter försätts i konkurs

Ett ombud för obligationsinnehavare är ett företag som företräder investerarna gentemot emittenter, dvs. företag som söker finansiering. Det kan t.ex. vara fråga om ett värdepappersföretag eller ett företag som grundas för ändamålet.

Företrädaren kan genom avtal ges rätt att

  • väcka talan mot emittenter eller tredje parter på obligationsinnehavarnas vägnar
  • föra obligationsinnehavarnas talan vid rättegångar utan separata bemyndigande
  • ansöka om att emittenter försätts i konkurs
  • företräda obligationsinnehavarna och att föra deras talan vid emittentens konkurs
  • förfoga över de säkerheter som ställts för obligationslånet för obligationsinnehavarnas gemensamma räkning

Finansinspektionen registrerar och övervakar

Enligt propositionen får endast företag som införts i ett särskilt offentligt register vara ombud om det offentliggörs ett prospekt över obligationslånet. Samma gäller för fall där man bedriver handel med obligationsandelar på reglerade marknader eller på en multilateral handelsplattform. I övriga fall kan också oregistrerade företag vara ombud.

Finansinspektionen är register- och tillsynsmyndighet. En förutsättning för registrerandet är bl.a. att företaget är pålitligt och har tillräcklig kännedom om obligationsmarknaderna. På detta sätt garanteras en tillräcklig tröskel för inträde på marknaden, vilket ökar investerarnas förtroende för ombudsverksamheten.

Propositionen är ett led i regeringens handlingsplan för verkställandet av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet (punkterna Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande, Företagens finansiella ställning och eget kapital stärks).

Den nya lagen avses träda i kraft nästa höst. Dessutom kommer åtta andra lagar att preciseras och ändras tekniskt.

Regeringens proposition publiceras på webbsidan för beslutsärenden.

Experter: Utveckling av obligationsmarknaderna stödjer tillväxt och sysselsättning (pressmeddelande 27.1)

Ytterligare information:

Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215, ilkka.harju(at)vm.fi
Urpo Hautala, finansråd, tfn 02955 30276, urpo.hautala(at)vm.fi