Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Nya begränsningar av ränteavdragen i inkomstbeskattningen av företag

Finansministeriet
27.9.2018 13.30
Pressmeddelande

Lagändringen begränsar bland annat avdragandet av ränteutgifter för banklån i inkomstbeskattningen av företag. Ändringarna baserar sig huvudsakligen på i EU-direktivet om regler mot skatteflyktsmetoder.

Regeringen föreslår en utvidgning av begränsningen av ränteavdrag. Målet är att man i större omfattning än i dagsläget kunde förhindra skattebaserodering som beror på stora ränteavdrag.

Begränsningen av rätten att dra av ränteutgifter i inkomstbeskattningen berör i dagsläget sammanslutningar, öppna bolag och kommanditbolag. Ränteutgifter får nuförtiden dras av till fullt belopp till den del de motsvarar beloppet av ränteinkomsterna. Om nettoränteutgifterna uppgår till högst 500 000 euro under skatteåret får de dras av i sin helhet. När nettoränteutgifterna överstiger det nämnda beloppet får utgifterna dras av till den del de uppgår till högst 25 procent av resultatet av näringsverksamheten. Avvikelser kan göras med stöd av ett s.k. balansjämförelsetest. Begränsningen gäller inte företag inom finansbranschen. Innehållet i begränsningen förblir i stort sett oförändrad till denna del.

Den gällande begränsningen har berört endast räntebetalningar mellan företag i intressegemenskap och  den har tillämpats enbart vid beskattningen av inkomst av näringsverksamhet. Intressegemenskap kan till exempel betyda bestämmande inflytande till följd av äganden.

Tillämpningsområdet utvidgas

Propositionen utvidgar begränsningen till att omfatta ränteutgifterna för lån från utomstående parter. Det avdragbara beloppet av nettoränteutgifter som betalats utomstående parter beräknas på samma sätt som det avdragbara beloppet av räntor som betalats parter i intressegemenskap. Med avvikelse från detta kan ränteutgifter som betalats till utomstående parter dock dras av upp till 3 miljoner euro.

Begränsningen tillämpas inte på lån som upptagits före den 17 juni 2016 och inte heller på ränteutgifter som aktiverats i beskattningen före början av januari 2019.

Dessutom föreslås det att rätten att dra av ränteutgifter i anslutning till personliga inkomstkällor och lantbruksinkomster begränsas. Begränsningen gäller i fortsättningen även fastighetsbranschen.

Infrastrukturprojekt utreds ytterligare

Begränsningen tillämpas inte på ränteutgifter som har ett samband med social bostadsproduktion som avses i räntestödslagstiftningen.

Ett eventuellt större undantag som gäller infrastrukturprojekt utreds ytterligare. Vid den fortsatta beredningen går man igenom till exempel offentliga samfunds lokalitets- och trafiknätprojekt samt projekt inom energibranschen.

Skatteintäkterna ökar med 10 miljoner euro

Ändringarna skärper företagsbeskattningen. Skatteintäkterna ökar enligt finansministeriets uppskattning med ca 10 miljoner euro på årlig nivå år 2019.

Ändringarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2019.

Frågor och svar om ränteavdragsbegränsningen (på finska)

32 utlåtanden om begränsningar av ränteavdragen (nyhet 27.2.)

Direktivet om regler mot skatteflyktsmetoder (EU:s webbplats)

Ytterligare information:

Jari Salokoski, finansråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi
Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi