Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om och kalkylerna över kommunernas och välfärdsområdenas finansiering uppdateras våren 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 10.39
Nyhet

Avsikten är att den finansieringslagstiftning som hänför sig till inrättandet av välfärdsområden och till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ännu till vissa delar ska ändras genom en regeringsproposition som lämnas till riksdagen våren 2022. Under våren 2022 uppdateras också kalkylerna över de kostnader och intäkter som överförs från kommunerna till välfärdsområdena, kommunernas inkomstskattesatser och de enskilda kommunernas och välfärdsområdenas finansiering till 2023 års nivå.

Propositionen omfattar de uppdateringar som lagen förutsätter och de behov att korrigera och komplettera finansieringslagstiftningen som framkommit under genomförandet av reformen.

  • I införandelagen ska det föreskrivas om kommunernas slutliga inkomstskattesatser 2023.
  • I lagen om statsandel för kommunal basservice ska det bland annat föreskrivas om grundpriserna för bestämningsfaktorerna för statsandelen enligt 2022 års nivå. Dessutom preciseras bestämmelserna om hur de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena ska justeras på basis av bokslutsuppgifterna för 2022 och beaktas i statsandelarna.
  • I lagen om välfärdsområdenas finansiering uppdateras en beräkning av den årliga ökningen av servicebehovet från och med 2023. I fråga om bestämningsfaktorerna för den välfärdsområdesspecifika finansieringen uppdateras de uppgiftsspecifika viktningarna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården samt deras behovsfaktorer och viktkoefficienter.

I samband med beredningen bedöms också möjligheterna att finjustera bestämningsfaktorerna för den välfärdsområdesspecifika finansieringen utifrån den undersökning om kostnads- och omgivningsfaktorer som Institutet för hälsa och välfärd och Statens ekonomiska forskningscentral färdigställer under våren.

Efterhandsgranskningen av välfärdsområdenas finansiering preciseras

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård slog fast vid sitt möte den 3 mars att det år 2024 betalas en engångsersättning till välfärdsområdena. Ersättningen ska motsvara skillnaden mellan den finansieringskalkyl som korrigerats med de faktiska bokslutsuppgifterna för 2022 och den ursprungliga områdesspecifika finansieringen för 2023. Avsikten är att genomföra detta kostnadsneutralt i förhållande mellan staten och välfärdsområdena. Syftet med ändringen är att justeringen ska fördela sig bättre i regionalt hänseende. Motsvarande bestämmelser gäller redan för efterhandsgranskning av kommunernas finansiering.

Färska finansieringskalkyler offentliggörs i april

Den statistik över befolkningsstrukturen och annat material som behövs för att uppdatera finansieringskalkylerna fås före utgången av mars 2022. Därefter kan kalkylerna för första gången uppdateras till 2023 års nivå. Avsikten är att offentliggöra finansieringskalkylerna så snart som möjligt efter detta, under april månad.

I april ordnas det också diskussionsmöten om utkastet till proposition. Utkastet sänds inte på remiss eftersom avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under vårsessionen, så att riksdagen kan behandla lagändringarna före sin sommarpaus.

Ytterligare information:
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 618, antti.vaisanen.vm(a)gov.fi
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi