Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Landskapen föreslås få möjlighet att utnyttja Hansels tjänster

Finansministeriet
1.6.2017 13.28 | Publicerad på svenska 1.6.2017 kl. 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om Hansel Ab ändras så att landskapen och de upphandlande enheterna i landskapen fogas till företagets kundkrets. Hansel föreslås också få rätt att få och att behandla upphandlingsuppgifter, och dessutom ska man möjliggöra sådant internationellt upphandlingssamarbete som avses i EU:s upphandlingsdirektiv.

Regeringen har slagit fast i fråga om landskapens upphandling att det för landskapen inte kommer att inrättas något nationellt servicecenter för gemensam upphandling. Landskapen ska emellertid starkt satsa på att utveckla sitt upphandlingssamarbete för att förbättra kunskaperna om upphandling och för att inom upphandlingen uppnå betydande fördelar när det gäller volymer och specialisering. Lagändringen har således ett samband med landskaps- och vårdreformerna som bereds som bäst.
Landskapens nya möjlighet att utnyttja Hansels anbudstävlings- och sakkunnigtjänster stödjer de mål om utveckling av upphandlingen, förstärkningen av kompetensen och åstadkommandet av kostnadsbesparingar som regeringen satt upp för landskapsreformen. Staten har under de senaste åren utnyttjat Hansel för att satsa kraftigt i såväl utvecklandet av upphandlingskompetensen som i en digital omgivning för offentliga upphandlingar. Dessa verktyg kan förmedlas till de nya landskapen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingsinformationen i bruk

I propositionen föreslås också preciseringar till Hansel Ab: övriga uppgifter. Det föreslås att Hansel i fortsättningen ska producera tjänster i anslutning till behandling och analysering av upphandlingsuppgifter. Analyserad upphandlingsinformation ger samtliga upphandlande enheter en möjlighet att utveckla sin upphandling och att utreda spar- och effektiviseringsmöjligheter. Utöver för sina befintliga kunder ska Hansel tillhandahålla tjänster för behandling och analysering av upphandlingsuppgifter även för landskapen.
För att genomföra en informationstjänst som använder statens upphandlingsuppgifter ska till lagen även fogas en bestämmelse som gäller Hansels rätt att få uppgifter när det gäller nödvändiga uppgifter om upphandling i fråga om statens ämbetsverk och inrättningar samt landskap och vissa andra kunder hos bolaget. Syftet med bestämmelserna om rätt att få uppgifter och om behandlingen av uppgifter är att säkerställa ett tillräckligt omfattande informationsunderlag och sakenligt behandling av upphandlingsuppgifterna. Hansel ska även erbjuda stödtjänster för planeringen av upphandlingar.

Möjligt att genomföra internationella gemensamma upphandlingar

Enligt propositionen föreslås att Hansel kan delta internationellt i genomförandet av gemensam upphandling enligt 22 § i upphandlingslagen. Föremålet för denna typ av gemensam upphandling kan exempelvis vara globala leverantörers varor eller tjänster, där det möjligt att förbättra Hansel Ab:s kunders upphandlingsvillkor med hjälp av gränsöverskridande gemensamma upphandlingar. Licensupphandlingar kunde vara ett exempel. Föremål för samarbetet kan även vara samarbete och gemensam upphandling i anslutning till ansvarsfullhetssynpunkter och upphandling av andra tjänster. Samarbete möjliggör även kompetensutveckling och införande av god praxis exempelvis av andra medlemsstaters upphandlande enheter som deltar i samarbetet.
Lagen om Hansel Ab (1096/2008) trädde i kraft vid ingången av 2009. Hansel Ab har fungerat som statens inköpscentral sedan lagen trätt i kraft och har konkurrensutsatt för sina kunders räkning sådana varu- och serviceupphandlingar som används i stor omfattning inom statsförvaltningen. Hansels uppgifter inkluderar även konkurrensutsättning av kundernas egna upphandlingar, konsultservice i anslutning till anbudstävlingar, sakkunniguppdrag som gäller upphandling samt deltagande i den allmänna utvecklingen av statens upphandlingsverksamhet.

De föreslagna förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.


Ytterligare information:

Tomi Hytönen, projektchef, budgetråd, tfn 02955 30279, förnamn.efternamn(at)vm.fi
Hannu Koivurinta, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30117, förnamn.efternamn (at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, minister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, förnamn.efternamn (at)vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet spetsprojekt