Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelser om ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader tas in i lagen om landskapens finansiering

Finansministeriet
8.3.2018 13.28
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det till förslaget till lag om landskapens finansiering, som just nu behandlas av riksdagen, ska fogas bestämmelser om ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader. Regeringen överlämnade den 8 mars en proposition till riksdagen med kompletteringar till förslaget till lag om landskapens finansiering.

Kompletteringen innebär att det till förslaget till lag om landskapens finansiering fogas bestämmelser om ersättning för mervärdesskattekostnader. Bestämmelserna gäller anskaffningar som görs för verksamhet som står utanför mervärdesbeskattningens tillämpningsområde och för skattefri verksamhet.

I den föreslagna servicestrukturen inom social- och hälsovården förverkligas mervärdesskattens neutralitet och administrativa effektivitet bäst om landskapets mervärdesskattekostnader ersätts på det sätt som föreslås. Propositionen möjliggör att anskaffningsneutraliteten i fråga om offentliga samfunds skattepliktiga anskaffningar genomförs i lika stor utsträckning som i det nuvarande systemet. För offentliga samfund blir det alltså inte heller i fortsättningen förmånligare att producera skattepliktiga tjänster själva än att skaffa dem av utomstående.

Med tanke på anskaffningsneutraliteten föreslås att mervärdesskattekostnaderna för landskapet och dess affärsverk ska ersättas på basis av de faktiska skattekostnader som landskapet rapporterat. Dessutom ska landskapet få en kalkylerad ersättning för den dolda skatt som ingår i de skattefria anskaffningar inom hälso- och sjukvård och socialvård som gjorts hos den privata sektorn.

Landskapet ska också få en kalkylerad ersättning på fem procent för de skattefria anskaffningar av tjänster från privata aktörer som faller inom tillämpningsområdet för förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

År 2016 uppgick den kommunala sektorns återbäringar av mervärdesskatt till sammanlagt cirka 2,5 miljarder euro. De uppgifter som överförs till landskapen från kommunerna innefattar cirka 1,2 miljarder euro sådan skatt som ingår i anskaffningar. Kommunerna kvarstår med återbäringar på uppskattningsvis något mindre än 1,3 miljarder euro.

Enligt propositionen ska tjänsteproducenternas likvärdiga ställning tryggas genom en kalkylerad ersättning för mervärdesskatten. Landskapet ska alltså ersättas för den kalkylerade skatt som ingår i en anskaffning från en privat tjänsteproducent. I fråga om direktvalstjänster, där en kund direkt kan registrera sig som kund hos en social- och hälsocentral eller en mun- och tandvårdsenhet, ska mervärdesskattekostnaden för en privat aktör beaktas som en kalkylmässig post i samband med producentersättningar. Vad som är det ändamålsenligaste sättet att genomföra ersättning till privata tjänsteproducenter utreds i samband med det fortsatta arbete kring producentersättningar som inletts vid social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

Virpi Vuorinen, budgetråd, tfn 0295 530 557, virpi.vuorinen(at)vm.fi (lagen om landskapens finansiering)
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 238, marja.niiranen(at)vm.fi (mervärdesskattesystemet)
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 044, antti.vaisanen(at)stm.fi (momsersättning i fråga om producentersättningar)