Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet, Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen informerar
Noggrannare värdering av mark vid fastighetsbeskattningen

Finansministeriet
19.6.2017 15.30
Pressmeddelande

Lantmäteriverket bereder ett nytt system för värdering av mark som kan utnyttjas i fastighetsbeskattningen. Priszonerna fastställs med hjälp av avancerade statistiska analysmetoder samt uppgifter om fastighets- och bostadsköp under en längre tid. Det digitala värderingssystemet förbättrar beskattningens effektivitet och beskattningsvärdenas aktualitet. Det nya systemet tas i bruk år 2020.

Faktablad: Fastighetsbeskattningen förnyas år 2020 (på finska)

”Nuförtiden används vid beskattningen papperskartor, dit priszonerna uppdateras för hand. Förutom att verksamheten nu digitaliseras och automatiseras, skapar det nya systemet även noggrannare och snabbare information om värdet på tomtmark”, säger finansrådet Elina Pylkkänen från finansministeriet.

Nya priszoner i hela landet

I hela landet fastställs nya priszoner som ska ligga till grund för taxeringsvärdena för fastigheternas markbotten. Priszonerna för tomtmark bildas med hjälp av en avancerad metod, där man utnyttjar registeruppgifter om köpeskillingar, fastighets- och terrängregister samt register över byggnader och lägenheter.

”Vi bearbetar som bäst ett statistiskt system som baserar sig på 1,5 miljoner tomt- och bostadslägenhetsköp under flera års tid. Det är tills vidare lite osäkert hur priszonerna sist och slutligen presenteras”, säger ledande sakkunnig Risto Peltola från Lantmäteriverket.

”Då systemet tas i bruk kommer vi att förse skattemyndigheterna med uppgifter om till vilka priszoner varje fastighets tomt hör och hur stora arealer det är fråga om. Skatteförvaltningen utnyttjar sedan dessa utgångsuppgifter vid beräkningen av fastighetsskatten”, säger överingenjör Ari Tella från Lantmäteriverket.

Priszonerna synliga för alla

Medborgarna kan själva granska priszonerna för tomtmark i tjänsten som publiceras våren 2020. En beskrivning av värderingsgrunderna för fastställande av priszonerna kommer också att finnas tillgänglig för allmänheten.

Värderingssystemet för byggnader ska också förnyas. Ett separat projekt inleds vid en senare tidpunkt.

Faktablad: Fastighetsbeskattningen förnyas år 2020 (på finska)
Presentationsmaterialet från infotillställningen (på finska)
Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020 (pressmeddelande 8.5.2017)
Fastighetsskattereformen på finansministeriets webbplats

Ytterligare information:

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 0295 530254, elina.pylkkanen(at)vm.fi
Ari Tella, överingenjör, tfn 040 554 3036, ari.tella(at)maanmittauslaitos.fi
Risto Peltola, ledande sakkunnig, tfn 040 801 7674, risto.peltola(at)maanmittauslaitos.fi