Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Maximibeloppet av den ändring i välfärdsområdenas finansiering som begränsas permanent genom en övergångsutjämning ändras

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2022 15.07
Pressmeddelande
På remiss.

Bestämmelserna om övergångsutjämning i fråga om välfärdsområdenas finansiering ändras. Den skillnad mellan kalkylerade och faktiska kostnader som överstiger 50 euro per invånare utjämnas tills vidare genom en permanent övergångsutjämning. Samtidigt ändras graderingen av övergångsutjämningstillägget åren 2025–2029 till denna del. Utlåtanden begärs om den ändring som ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fastslog den 8 september 2022.

Den begäran om utlåtande som gäller ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (universitetssjukhustillägg) och som för närvarande är på remiss kompletteras så att den också omfattar bestämmelserna om överföringsutjämning. Remisstiden löper ut den 12 oktober 2022.

Övergångsutjämningen jämnar ut effekterna av övergången till en kalkylerad finansieringsmodell 

I finansieringen av ett välfärdsområde beaktas skillnaden mellan de kalkylerade kostnaderna enligt finansieringslagen och de faktiska kostnaderna för kommunerna i välfärdsområdet i form av en övergångsutjämning. 

Beloppet för övergångsutjämningen har graderats så att skillnaden mellan de kalkylerade och faktiska kostnaderna utjämnas helt 2023. Finansieringen per välfärdsområde baserar sig med andra ord fortfarande i praktiken på de kostnader som överförs från kommunerna i området. Utjämningstillägget eller utjämningsavdraget förändras stegvis under en övergångsperiod fram till 2029. 

Om välfärdsområdets kalkylerade kostnader är större än kommunernas faktiska kostnader, utjämnas den skillnad per invånare som överstiger 200 euro tills vidare genom en permanent övergångsutjämning (det s.k. övergångsutjämningsavdraget). Om välfärdsområdets kalkylerade kostnader däremot är mindre än de faktiska kostnaderna, utjämnas den skillnad per invånare som överstiger -100 euro tills vidare genom en permanent övergångsutjämning (det s.k. övergångsutjämningstillägget). 

Förslag till ändring som fastställts av ministergruppen för social- och hälsovård

Beloppet av den permanenta ändring som begränsas genom ett övergångsutjämningstillägg föreslås bli ändrat från -100 euro per invånare till -50 euro per invånare. 

Graderingen av överföringstillägget ska också ändras. Skillnaden mellan de kalkylerade och de faktiska kostnaderna tilläggs till välfärdsområdets finansiering till fullt belopp år 2023. När övergångsutjämningstillägget fastställs ska denna skillnad enligt ministergruppen för social- och hälsovårds förslag dras av under övergångsperioden per invånare med

  1. högst 10 euro år 2024 
  2. högst 20 euro år 2025 
  3. högst 30 euro år 2026 
  4. högst 40 euro år 2027 och 
  5. högst 50 euro 2028. 

Den skillnad som överstiger -50 euro per invånare utjämnas tills vidare genom en permanent övergångsutjämning. 

Förslaget minskar inte välfärdsområdenas finansiering, utan ökar den statsfinansierade andelen

I enlighet med lagen om välfärdsområdenas finansiering ökas välfärdsområdenas finansiering till den del de sammanlagda utjämningstilläggen och - avdragen avviker från varandra på riksnivå. Av förslaget följer att det belopp som staten finansierar genom övergångsutjämningarna ökar.

Ytterligare information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, jenni.jaakkola(a)gov.fi