Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Mervärdesskatt ska utvidgas att omfatta små e-handelsköp från länder utanför EU

Finansministeriet
8.12.2020 10.08
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår ändringar i mervärdesbeskattningen av e-handel. I mervärdesskattelagen föreslås ändringar om distansförsäljning och införande av system som underlättar mervärdesskatteplikten i enlighet med Europeiska unionens direktiv.

Förslaget innehåller följande helheter:

  • Momsbefrielsen för import av varuförsändelser på högst 22 euro slopas. Detta förbättrar EU-företagens konkurrensställning genom att skapa lika villkor för försäljning av mindre värda varor.
  • I samband med att skattefriheten för import slopas införs för distansförsäljning av importerade varor som ingår i försändelser till ett värde av högst 150 euro ett nytt registrerings-, anmälnings- och betalningssystem med en enda kontaktpunkt. Varor kan importeras skattefritt då systemet används och säljaren ska månatligen anmäla och betala skatt på försäljning till alla beskattningsländer via den medlemsstat där försäljningen registrerats. Detta underlättar den administrativa bördan för privatpersoner som normalt agerar som importör. Köparna ska betala skatten som ingår i inköpspriset till distansförsäljaren genast när köpet görs.
  • Om distansförsäljaren inte tillämpar det särskilda importsystemet, kan transportföretaget på mottagarens vägnar betala mervärdesskatten till Tullen månatligen.
  • De nuvarande särskilda systemen med en enda kontaktpunkt utvidgas till att omfatta även andra tjänster som säljs till konsumenter än teletjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster. Dessutom ska EU:s interna särskilda system i fortsättningen också omfatta distansförsäljning av varor. Användningen av särskilda system kan avsevärt minska företagens administrativa kostnader.
  • Distansförsäljning av varor ska beskattas i den medlemsstat där transporten avslutas, oberoende av distansförsäljningsbeloppet i medlemsstaten i fråga. Det nuvarande gränsvärdet på 35 000 euro per medlemsstat för försäljning per år slopas alltså, vilket gagnar Finland som ett land med hög skattenivå. I stället ska man för att minska den administrativa bördan för små företag införa ett EU-täckande gränsvärde på 10 000 euro för distansförsäljning och försäljning av vissa tjänster, under vilket beskattningen ska ske i den medlemsstat där försäljaren är etablerad eller, när det gäller distansförsäljning, i den medlemsstat där transporten börjar.
  • En näringsidkare som möjliggör försäljning av varor på nätet, såsom en marknadsplats, blir under vissa förutsättningar skattskyldig för försäljning till konsumenter. Dessutom åläggs marknadsplatserna en skyldighet att bevara uppgifter om försäljning av varor och tjänster. Målet är att säkerställa skatteuppbördens effektivitet.

Avsikten med lagstiftningen är att ändra mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland från mervärdesskatte- och accislagstiftningen. Ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2021. 

Finansministeriet sände förslagen på remiss måndagen den 7 december. Remisstiden går ut den 12 januari.

Ytterligare information:
Suvi Anttila, lagstiftningsråd, tfn 029 5530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi
Anna-Mari Seppälä, specialsakkunnig, tfn 029 5530 141 , etunimi.sukunimi(at)vm.fi