Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Remissförfarande som avses i informationshanteringslagen föreslås styra utnyttjandet av samt interoperabiliteten och datasäkerheten hos datalager och informationssystem

Finansministeriet
24.9.2019 11.54
Pressmeddelande

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Förordningen som sänts på remiss innehåller noggrannare bestämmelser om utlåtandeförfarandet som gäller statliga ämbetsverk och inrättningar. Informationshanteringslagen förpliktar statliga ämbetsverk och inrättningar att begära ett utlåtande från finansministeriet om betydande förändringar som berör informationshanteringen eller verksamheten och gränssnitten för gemensamma datalager inom den offentliga förvaltningen.

Det föreslagna utlåtandeförfarandet ska styra utnyttjandet av samt interoperabiliteten och informationssäkerheten hos datasystem och informationssystem som används inom den statliga informationshanteringen. Utlåtandet ska gälla bedömningen av förändringarna i statliga ämbetsverks och inrättningars informationshantering. Syftet med utlåtandeförfarandet är att genom förebyggande styrning se till att konsekvenserna med de planerade ändringarna tagits i beaktande i tillräcklig mån i utvecklandet av verksamheten och informationshanteringen. Det i informationshanteringslagen avsedda utlåtandeförfarandet ska ersätta utlåtandeförfarandet i den gällande informationsförvaltningslagen.

Utkastet till en förordning definierar de ändringar i informationshanteringen som förutsätter att ämbetsverket eller inrättningen bör begära ett utlåtande från finansministeriet. Jämfört med informationsförvaltningslagen kommer det nya förfarandet att riktas speciellt mot gemensamma datalager och tjänster. Tidpunkten för begäran om utlåtande förändras också: begäran om utlåtande ska i fortsättningen i regel lämnas in i samband med planeringen av verksamheten och ekonomin.

Förordningen avses träda i kraft vid ingången av 2020.

Finansministeriet skickade förordningsutkastet på remiss den 24 september. Remisstiden går ut den 5 november. Begäran om utlåtande och förordningsutkasten har publicerats på webbplatsen Utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Jenni Taskinen, specialsakkunnig, tfn 029 553 0249, jenni.taskinen(at)vm.fi
Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 530 277, marja.penttila(at)vm.fi