Hoppa till innehåll
Media

Sammanfattad information om kommunernas koncernstruktur finns att tillgå för första gången

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 15.18
Pressmeddelande
granskakommuner.fi

Den automatiska rapporteringen av ekonomiska uppgifter kom igång när kommunerna och samkommunerna vid årsskiftet lämnade in uppgifter om sin koncernstruktur till Statskontoret i det första informationspaketet. Uppgifter om koncernstrukturen har inte tidigare funnits tillgängliga på en enda plats. Informationen är mycket viktig när det gäller att skapa en övergripande bild av kommunernas verksamhet, och den kan utnyttjas fritt i granskakommuner.fi-tjänsten.

Enligt de nya uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statskontoret finns det nästan 2800 koncernsammanslutningar år 2021, av vilka 1925 är dottersammanslutningar och 857 intressesammanslutningar. Det finns 96 affärsverk som administrativt hör till en kommun eller samkommun.

Kommunerna och samkommunerna lämnar sina ekonomiska uppgifter till Statskontoret i form av särskilt definierade rapporteringshelheter. Utöver koncernuppgifterna lämnar kommunerna och samkommunerna kvartalsvisa ekonomiska uppgifter, budgetar och ekonomiplaner, bokslutsuppgifter samt servicespecifika kostnadsuppgifter till Statskontoret.

Kvalitetsbrister åtgärdas löpande

I uppgifterna saknas ännu koncernenheter där en enskild kommuns eller samkommuns ägarandel är under 20 procent. Kommuners andelar i samkommuner saknas också. Uppgifterna kompletteras med den information som saknas när uppgifterna för 2022 rapporteras vid årsskiftet. 

Statskontoret rättar till rapporteringsfel och brister i uppgifterna alltid när sådana upptäcks. Kommunerna och samkommunerna är skyldiga att rätta felaktiga eller bristfälliga uppgifter genom att rapportera de korrigerade uppgifterna till Statskontoret.

Kommunkoncernen är en betydande helhet inom statsunderstödsverksamheten

Kommunerna och de sammanslutningar som hör till kommunkoncernen får olika statsunderstöd för sin verksamhet, och det har inte tidigare varit möjligt att skapa en heltäckande av dem. Koncernstrukturinformationen ökar transparensen i statsunderstödsverksamheten. 

Kommunsektionen för projektet för utveckling av statsunderstödsverksamheten utreder med hjälp av ny information hur mycket och vilken typ av statsunderstöd kommunernas och samkommunernas koncernsammanslutningar får.

Genom att slå samman uppgifterna om koncernstrukturen och statsunderstödet kan man även utveckla ledningen av kommunkoncernen.

Koncernuppgifter behövs också i utvecklingen av den nationella kommunpolitiken 

Vid beredningen av de framtida åtgärdsalternativen inom kommunpolitiken är målet att förbättra kommunernas förutsättningar att ordna tjänster för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt samt att förbättra den kommunala ekonomins stabilitet och hållbarhet. Utgångspunkten för arbetet är en kunskapsbaserad utveckling av kommunpolitiken, där en förutsättning för att verksamheten ska lyckas är att  man får information om kommunerna på kommunkoncernnivå. Genom att utnyttja ny information kan man bättre förstå hur de nationella åtgärderna påverkar kommunkoncernernas struktur och verksamhet i stället för att enbart granska kommuner eller samkommuner. 

Skötseln av kommunens allmänna välfärdsuppgift, stödtjänster eller uppgifter i anslutning till näringsverksamhet har organiserats på många olika sätt i kommuner och samkommuner av olika storlek. Affärsverk är vanliga inom vattenförsörjningen samt kommunernas infrastruktur- eller lokaltjänster. Koncernsammanslutningarna har å sin sida ofta samband med boendeservice.

Ytterligare information:
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, [email protected]

Förvaltningspolitiken Kommunärenden