Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för intern kontroll och riskhantering främjar samarbetet mellan myndigheterna

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.33
Nyhet

Statsrådet har tillsatt delegationen för intern kontroll och riskhantering för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2024.

”Delegationen för intern kontroll och riskhantering har en central roll när det gäller att ordna och utveckla den interna kontrollen och den tillhörande riskhanteringen”, konstaterar statsrådets controller Jaana Kuusisto, som förordnats till ordförande för delegationen. 

Närmare bestämmelser om uppgifterna för delegationen, som är verksam i anslutning till finansministeriet, finns i förordningen om statsbudgeten. Delegationen följer upp, utvärderar, samordnar, utvecklar och strävar efter att säkerställa att förfarandena inom den interna kontrollen utnyttjas i styrningen av verksamheten och ekonomin. 

Delegationen är i egenskap av ett förvaltningsövergripande samarbetsforum mellan olika myndigheter en central aktör i fråga om 

 • riskhantering och ökande av kännedomen om intern kontroll i allmänhet
 • samordnande av bästa praxis
 • möjliggörande av kunskapsbaserat beslutsfattande. 

Delegationen följer upp och bedömer 

 • läget när det gäller organiseringen av den interna revisionen, verksamhetens kvalitet och resultat, utnyttjandet av den i ledningen och styrningen
 • metoderna för och den allmänna utvecklingen av den interna revisionen. 

Delegationen ska också 

 • följa och bedöma situationen i fråga om oegentligheter och brott som hänför sig till statliga medel eller statens egendom eller till medel eller egendom som staten ansvarar för
 • samordna och utveckla förfarandena för uppföljning och bedömning samt rapporteringen om missbruk och fel 
 • bereda förslag till rekommendationer och ge utlåtanden i frågor som gäller verksamhetsområdet.

Delegationens sammansättning

Ordförande för delegationen är statsrådets controller Jaana Kuusisto från finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet. Vice ordförande är statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, likaså från finanscontrollerfunktionen.

Delegationens medlemmar och ersättare:

 • Meri-Tuulia Pitkänen, enhetschef, statsrådets kansli
 • ersättare Antti En, specialsakkunnig, statsrådets kansli
   
 • Risto Hakoila, ekonomidirektör, utrikesministeriet
 • ersättare Pirjo Tulokas, förvaltningsdirektör, utrikesministeriet
   
 • Kaisa Sistonen, revisionsdirektör, justitieministeriet 
 • ersättare Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig, justitieministeriet
   
 • Kari Santalahti, säkerhetschef, inrikesministeriet
 • ersättare, Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, inrikesministeriet
   
 • Kristiina Olsson, ekonomidirektör, försvarsministeriet
 • ersättare, Elina Saarimaa, specialsakkunnig, försvarsministeriet
   
 • Juha Halonen, budgetråd, finansministeriet
 • ersättare Jan Holmberg, ekonomichef, finansministeriet
   
 • Heli Iirola, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
 • ersättare Toni Tiala, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
   
 • Sari Korpimies, revisionsråd, undervisnings- och kulturministeriet
 • ersättare Pasi Rentola, ekonomidirektör, undervisnings- och kulturministeriet
   
 • Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, jord- och skogsbruksministeriet
 • ersättare Tuija Laukkanen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
   
 • Pasi Ovaska, regeringsråd, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet
 • ersättare Pirjo Karttunen, överinspektör, kommunikationsministeriet
   
 • Ville Autero, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
 • ersättare Taina Vähimaa, ekonomichef, arbets- och näringsministeriet
   
 • Mikko Staff, ekonomidirektör, social- och hälsovårdsministeriet
 • ersättare Niina Sipiläinen, enhetschef, social- och hälsovårdsministeriet
   
 • Timo Jaakkola, ekonomichef, miljöministeriet
 • ersättare Jorma Partanen, revisionsråd, miljöministeriet
   
 • Väinö Viherkoski, biträdande direktör, statens revisionsverk
 • ersättare Riitta-Liisa Heikkilä, direktör, Statens revisionsverk
   
 • Tanja Wistbacka, biträdande direktör, Statskontoret
 • ersättare Olli Ahonen, biträdande direktör, Statskontoret
   
 • Heikki Launiemi, ledande sakkunnig i riskhantering, Folkpensionsanstalten
 • ersättare Johanna Aarnio, ledande analytiker, Folkpensionsanstalten
   
 • Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, finansministeriet / ledningsgruppen för informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen (Vahti).
 • Ersättare Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, VAHTI-generalsekreterare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / ledningsgruppen för informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen (VAHTI).

Mer information: 
Anu Nousiainen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, tfn  0295 530 326, anu.nousiainen(at)gov.fi
Jaana Kuusisto, statsrådets controller, tfn 0295 530 051, jaana.kuusisto(at)gov.fi