Hoppa till innehåll
Media

Statsandelsprocenten för kommunal basservice 2023 föreslås vara 22,09 procent

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.04
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att statsandelsprocenten för kommunal basservice sänks med 1,50 procentenheter så att den är 22,09 procent från ingången av 2023. Kommunernas självfinansieringsandel blir 77,91 procent.

Vid ändringen av statsandelsprocenten har som tillägg beaktats 0,12 procentenheter, som hänför sig till genomförandet av nya och mer omfattande åligganden. Statsandelsprocenten för dessa är 100 procent. Som nya och mer omfattande åligganden har beaktats

  • utvidgningen av läroplikten (1,0 miljoner euro)
  • stödet till småbarnspedagogiken (8,75 miljoner euro)
  • trygg återgång till undervisning efter att undervisning förvägrats (0,35 miljoner euro) 
  • regionala samarbetsgrupper för elevhälsa (0,27 miljoner euro)
  • kommunernas elevhälsoplaner (0,06 miljoner euro)
  • engagerande arbete i skolgemenskapen (3,33 miljoner euro)
  • genomförandet av dricksvattendirektivet (1,28 miljoner euro)
  • jämställdhets- och likabehandlingsplanerna inom småbarnspedagogiken (0,376 miljoner euro).

Dessutom ökar statsandelsprocenten med sammanlagt 0,33 procentenheter då vissa tidsbegränsade ökningar av statsandelen blir permanenta.

Statsandelsprocenten sjunker 2023 genom de nya tilläggsdelarna för främjande av välfärd och hälsa, ökning av invånarantalet och fjärrort, vilka tas i bruk inom statsandelssystemet och vars finansiering genomförs inom statsandelssystemet genom en minskning av statsandelsprocenten (-1,61 procentenheter). Som ett led i de omfördelningar som regeringen beslutade om vid ramförhandlingarna sänks dessutom nivån på kommunernas statsandelar permanent med 33 miljoner euro (-0,34 procentenheter).

Den tidsbegränsade minskningen i anslutning till finansieringen av läkarhelikopterverksamheten slopas

Regeringen föreslår även vissa tidsbegränsade minskningar av statsandelen för kommunal basservice 2023. Det gäller en minskning av utgifterna för pensionsstödet till långtidsarbetslösa (0,18 euro per invånare, sammanlagt 1,0 miljoner euro) och en minskning på 10 miljoner euro (1,81 euro per invånare) i anslutning till slopandet av incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. Det görs inte längre någon tidsbegränsad minskning av statsandelen i anslutning till finansieringen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten.

Statsandelarna 2023

Statsandelen ökas 2023 av en indexhöjning på 3,8 procent. Av detta följer en ökning av statsandelen med cirka 89 miljoner euro. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen ska kostnadsfördelningen inte justeras 2023.

Statsandelen för basservice uppgår till sammanlagt cirka 2,7 miljarder euro 2023. Statsandelens nivå är cirka 5,2 miljarder euro lägre än i den ordinarie budgeten för 2022. Förändringen beror i huvudsak på reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, som innebär att 5,36 miljarder euro i statsandel överförs till välfärdsområdenas finansiering. Reformen innebär också betydande förändringar i enskilda kommuners statsandelar.

Propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Jussi Lammassaari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(a)gov.fi

Kommunärenden