Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets förordningar
Statsrådet utfärdade förordningar för genomförande av informationshanteringslagen

Finansministeriet
19.12.2019 14.16
Pressmeddelande

Den nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft 2020. Genom statsrådets förordningar av den 19 december utfärdas närmare bestämmelser om det remissförfarande enligt informationshanteringslagen som statens ämbetsverk måste iaktta samt om informationshanteringsnämndens verksamhet.

Enligt informationshanteringslagen måste statliga ämbetsverk och inrättningar begära ett utlåtande från finansministeriet om betydande förändringar som berör informationshanteringen eller verksamheten och gränssnitten för gemensamma datalager inom den offentliga förvaltningen. Remissförfarandet ska styra utnyttjandet av samt interoperabiliteten och informationssäkerheten hos datasystem och informationssystem som används inom den statliga informationshanteringen. Syftet med remissförfarandet är att på förhand säkerställa att ämbetsverken i utvecklingen av verksamheten och informationshanteringen i tillräcklig omfattning har beaktat konsekvenserna av de planerade ändringarna.

I statsrådets förordning föreskrivs när en ändring i informationshanteringen bedöms få så betydande ekonomiska eller funktionella konsekvenser att ämbetsverket måste begära finansministeriets utlåtande. Utlåtande ska i fortsättningen i allmänhet begäras i samband med planeringen av verksamheten och ekonomin. Begäran om utlåtande ska i regel lämnas in i samband med ett ramförslag, ett budgetförslag eller ett förslag till komplettering av statsbudgeten i enlighet med budgetförordningen. Om utlåtande inte har begärts i samband med planeringen av verksamheten och ekonomin, ska det göras två månader innan beslut om användningen av anslaget fattas.

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Statsrådets förordning publiceras på finansministeriets webbplats.

Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av kraven i informationshanteringslagen

Informationshanteringsnämnden har till uppgift att främja och utvärdera genomförandet av kraven i informationshanteringslagen. Nämnden är en självständig myndighet vid finansministeriet.

I statsrådets förordning föreskrivs om nämndens sammansättning, organiseringen av nämndens verksamhet, beslutsförfarandet och behörighetsvillkoren för medlemmarna samt om nämndens sekreterares uppgifter.

I informationshanteringsnämnden finns en ordförande, en vice ordförande samt medlemmar som har sakkunskap om informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen, interoperabiliteten mellan informationssystem och datalager, statistikföringen eller informationshanteringen i fråga om datamaterial. Informationshanteringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år åt gången.

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2020 och den publiceras på finansministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Sami Kivivasara, enhetschef, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi (remissförfarandet)
Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 530 277, marja.penttila (at) vm.fi (remissförfarandet)
Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi (informationshanteringsnämnden)