Hoppa till innehåll
Media

En riksomfattande expertgrupp för forskning om artificiell intelligens och digitalisering

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2020 12.10
Pressmeddelande

Den riksomfattande expertgruppen dryftar bland annat framtiden för forskningen kring artificiell intelligens och annan ny teknik samt de samhälleliga konsekvenserna av tillämpningar inom dessa områden. Gruppens ordförande, generaldirektören för Finlands Akademi Heikki Mannila säger att forskningen spelar en viktig roll när man överväger vilka offentliga åtgärder som bör vidtas när det gäller artificiell intelligens.

Forskningen kring artificiell intelligens och digitalisering har fått en riksomfattande expertgrupp. Mandatperioden för den av finansministeriet tillsatta expertgruppen är 1.2.2020–31.12.2022.

Expertgruppen har till uppgift att granska framtiden för intelligenta tekniker, särskilt forskning om artificiell intelligens, samt bedöma teknikens konsekvenser för olika delområden i samhället.

Expertgruppen ska dessutom väcka diskussion om och debattera nationella och internationella kunskaps-, forsknings- och etiska frågor som gäller användningen av intelligent teknik. Expertgruppen granskar bl.a. utvecklingen av intelligenta tekniker ur klimatsynpunkt, den diskuterar kompetensutvecklingen i Finland och lyfter fram frågan om teknikens inverkan på demokratifrågorna.

”Vi behöver en omfattande diskussion om artificiell intelligens och annan intelligent teknik. Det är viktigt att se till att de samhälleliga konsekvenserna av den snabba tekniska utvecklingen följs upp systematiskt och att de möjligheter som den medför utnyttjas fullt ut”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Framstående AI-forskare som medlemmar

Medlemmarna i den tvärvetenskapliga expertgruppen är framstående forskare inom området intelligent teknik eller deras tillämpningar. Gruppen består av ordinarie och växlande medlemmar. Mandatperioden för de växlande medlemmarna är ett år. En del av medlemmarna byts ut, eftersom de teman som expertgruppen behandlar byts ut årligen och de nya medlemmarna väljs enligt tema.

Ordförande är generaldirektören för Finlands Akademi Heikki Mannila.

”Att utnyttja forskningsdata är viktigt i största allmänhet för att beslutsfattandet ska kunna grunda sig på kunskap. AI-tekniken utvecklas snabbt och forskningens roll är viktig när man överväger vilka åtgärder som bör vidtas inom den offentliga sektorn i fråga om artificiell intelligens. Forskningsfältet inom AI och digitalisering är omfattande och expertgruppen verkar öppet. Inom forskningen behövs omfattande sakkunskap, också annat än vad som är direkt representerat i gruppen”, kommenterar Mannila.

Biträdande ordförande är professorn i informationsledning Kirsimarja Blomqvist från LUT-universitetet. Ordinarie medlemmar är direktör Petri Myllymäki från forskningsinstitutet för informationsteknik och professor Arto Laitinen från Tammerfors universitet.

De första växlande medlemmarna är biträdande professor Minna Ruckenstein från Konsumentforskningscentralen vid Helsingfors universitet, dekanen Jukka Riekki från Uleåborgs universitet vid fakulteten för informations - och kommunikationsteknik, dekanen vid avdelningen för databehandlingsteknik Sasu Tarkoma från Helsingfors universitet, ledande forskaren Jaana Leikas från VTT och professor Virpi Tuunainen från institutionen för informations - och serviceekonomi vid Aalto-universitetet.

Expertgruppens första seminarium Mot framtidens artificiella intelligens ordnas den 8 april 2020.

Ytterligare information:

Anna-Mari Rusanen, specialsakkunnig, tfn 02955 30360, anna-mari.rusanen(at)vm.fi
Katja Väänänen, specialsakkunnig, tfn 02955 30245, katja.vaananen(at)vm.fi