Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppsförslag
Tjänsteansvar och god förvaltning bör tryggas vid automatiserat beslutsfattande

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2022 10.56 | Publicerad på svenska 16.3.2022 kl. 15.27
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp föreslår att det till informationshanteringslagen fogas bestämmelser om utveckling, ibruktagande och övervakning av automatiska beslutsprocesser. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förtydligar regleringen av chatbottar som betjänar kunderna hos den offentliga förvaltningen.

Syftet med arbetsgruppens förslag är att lösa frågor som gäller kraven på god förvaltning samt tjänsteansvar, transparens och tillsyn då den offentliga förvaltningen utnyttjar automatiserat beslutsfattande. 

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår att myndigheterna bland annat ska dokumentera utvecklingen av den automatiska beslutsprocessen på ett tillräckligt heltäckande sätt, säkerställa att det automatiserade beslutsfattandet överensstämmer med kraven samt informera om det automatiserade beslutsfattandet. Myndigheterna ska också övervaka det automatiserade beslutsfattandet och dess kvalitet.

Eftersom ett mer omfattande ibruktagande av automatiserat beslutsfattande medför nya slags risker för myndigheternas verksamhet, föreslås det i informationshanteringslagen en skyldighet för myndigheterna att bereda sig på och informera om störningssituationer. 

Dessutom föreslår arbetsgruppen att myndigheterna ska överlämna förvaltningens kunder de uppgifter som ligger till grund för ett avgörande när beslutet har fattats automatiskt och uppgifter inte annars lämnas.  

Förutsättningarna för att en myndighet ska kunna ge sina kunder rådgivning med hjälp av serviceautomater (s.k. Chatbotar) bör också preciseras enligt arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till justitieministeriet och finansministeriet den 15 mars 2022. En av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp har redan tidigare utarbetat ett betänkande om sådana bestämmelser i förvaltningslagen som skulle tillåta automatiserat beslutsfattande. Arbetsgruppernas förslag ska samordnas till ett gemensamt utkast till en regeringsproposition.  Justitieministeriet sänder ett samordnat utkast till regeringsproposition på remiss senare.

Mer information:
Tomi Voutilainen, arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)gov.fi
Antti Helin, arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30609, antti.helin(at)gov.fi 

Korrigering den 17.3.2022: Arbetsgruppen föreslog inte, att det finns skäl att precisera definitionen på automatiskt beslut. Satsen har strukits.