Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt samlas i en färdplan

Finansministeriet
27.1.2017 10.58
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta en färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt. Färdplanen bereds öppet under våren 2017. Under vårens gång ska man med olika myndigheter definiera de hundra tjänster som eventuellt kunde utgöra dessa slags prioriterade tjänster, och när de ska vara tillgängliga digitalt.

Avsikten är att färdplanen omfattar hundra sådana medborgar- eller företagstjänster där de digitala servicekanalerna är de primära. Färdplanen ska verkställas under 2017-2021.

Utarbetandet av färdplanen inleds med redan existerande och utnyttjade tjänster. Ärenden som har ett samband med till exempel beskattningen, grundandet av företag, lantbruk, sökning av arbets- eller studieplatser, förmåner eller medborgarinflytande kan redan nu skötas digitalt. Den digitala betjäningens andel ligger nära hundra procent inom flera tjänster. Digitala offentliga tjänster är tack vare sin tid- och platsoberoende karaktär mera tillgängliga för de flesta än de traditionella tjänsterna. Digitaliseringen av tjänsterna skapar även besparingar.

Finland övergår i enlighet med regeringens tidigare riktlinjer i första hand till att utnyttja digitala postlådor från och med 2018. Nationella servicearkitekturen -programmet (KaPA-programmet) producerar gemensamma lösningar för meddelandeförmedlingen, identifieringen, ärendehanteringen på någon annans vägnar, och det koncentrerar olika myndigheters serviceutbud i servicevyer.

Färdplanen konstrueras i samarbete

Vid sidan av identifieringen av tjänster ska man uppskatta vilka lagstiftningsändringar prioriteringen av den digitala ärendehanteringen förutsätter. Regeringen har fastslagit att man på lagnivå garanterar alternativa ärendehanteringsmedel för dem som av en eller annan orsak inte kan använda digitala tjänster. En stödmodell ska också skapas för användningen av digitala tjänster.

Färdplanen utgör ett led i regeringens spetsprojekt för digitalisering av den offentliga servicen. Färdplanen utarbetas i nära samarbete med medborgarorganisationernas Digi i vardagen -delegation som inleds i februari 2017, finansministeriets AUTA-projekt som bereder en stödmodell för användningen av digitala tjänster samt verkställandet av tillgänglighetsdirektivet (direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser).

Under våren 2017 ordnas öppna diskussionstillställningar där man behandlar frågor som gäller färdplanen. Arbetsgruppens mandatperiod varar ända tills den 30 juni 2017. Regeringen avgör på basis av arbetsgruppens förslag vilka tjänster som ska tillhandahållas digitalt och vilket år. Färdplanen omfattar åren 2017- 2021.

Uppmuntrande exempel från Danmark

Danmark har under 2010-talet övergått till digital service i fråga om de viktigaste medborgar- och företagstjänsterna. Där sker 80 % av kommunikationen mellan medborgarna, företagen och förvaltningen elektroniskt. Ansökningarna till grundskolan och dagvården, barnbidragen, byte av husläkare, brottsanmälan, ansökan om parkeringstillstånd och bygglov, bostadsbidraget och ansökan om statlig pension är exempel på tjänster som bara finns tillgängliga digitalt. Serviceanvändarna har varit nöjda, och man har även sparat på utgifterna.

Utgångslägena är på många sätt likadana i Danmark och i Finland. Användningen av digitala tjänster är vanligt i båda länderna och medborgarna har goda förutsättningar för användningen av dem. Medborgarna och företagen har höga förväntningar på ökningen av de digitala tjänsterna även i Finland.

Ytterligare information om färdplanen (på finska)

Beslut om tillsättande (på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt