Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förfarandebestämmelserna för myndigheter som hanterar befolkningsdata preciseras

Finansministeriet
19.5.2016 14.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster samt lagen om beskattningsförfarande ändras.

Regeringen föreslår att lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster samt lagen om beskattningsförfarande ändras.

Syftet med ändringarna är att förtydliga förfarandet för de myndigheter som registrerar uppgifter i befolkningsdatasystemet när de fattar förvaltningsbeslut som berör medborgarna. Avsikten att förbättra de registrerades rättsskydd och att förenkla och förenhetliga förfarandebestämmelserna vid begäran om omprövning och ändringssökande.

Det föreslås att man i lagen om hemkommun slopar den  försummelseavgift som kan åläggas till följd av försummelse att göra en flyttningsanmälan, eftersom påföljden inte har haft den eftersträvade styrningseffekten. Flyttningsanmälningarna styrs allt mer till nättjänsten och den riksomfattande servicetelefonen för flyttningsanmälan läggs ned. Till lagen om hemkommun föreslås nya bestämmelser med stöd av vilka det i befolkningsdatasystemet till en början kan antecknas att en person är på okänd ort och efter två år att personen saknar hemkommun. Med ändringen vill man förse befolkningsdatasystemet med aktuell befolkningsdata särskilt i fråga om personer som har flyttat utomlands. Syftet är också att förbättra den registeransvariga myndighetens rätt att få uppgifter av andra myndigheter för att kontrollera att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är riktiga. I förslaget ingår även vissa tekniska och terminologiska korrigeringar.

Lagarna avses träda i kraft den 1 oktober 2016.

Regeringens proposition


Ytterligare information:

Assi Salminen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 560, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Kommunärenden