Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet begär utlåtanden om en ändring av kommunstrukturlagen

Finansministeriet
27.6.2018 13.40
Pressmeddelande

Finansministeriet sände den 27 juni ett förslag till ändring av kommunstrukturlagen på remiss. Ändringen ska stärka ekonomin i den nya kommun som bildas i samband med en kommunsammanslagning.

I propositionen föreslås att det till kommunstrukturlagen ska fogas bestämmelser om det sammanslagningsunderstöd som kan beviljas en kommun enligt prövning. Det föreslås att understöd ska beviljas en ny kommun som bildas i samband med en kommunsammanslagning, om någon av de kommuner som går samman befinner sig i svår ekonomisk ställning.

Syftet med det nya understödet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att gå samman frivilligt i de situationer där en så kallad kriskommun, eller en kommun vars ekonomi riskerar råka i kris, är part i sammanslagningen. Understödets belopp avgörs enligt statsrådets prövning och är bundet till de ekonomiska förpliktelser som en kommun som befinner sig i en svår ekonomisk ställning medför den nya kommunen.

Enligt propositionen ska sammanslagningsunderstödet enligt prövning användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. På så sätt stärker det föreslagna sammanslagningsunderstödet kommunalekonomin som helhet.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Remisstiden går ut den 14 september. Begäran om utlåtande och de kommande utlåtandena publiceras på projektsidan (på finska).

Mer information:

Erkki Papunen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 167, erkki.papunen(at)vm.fi