Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2017

Finansministeriet
12.8.2016 12.13
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår 17 188 miljoner euro i anslag för sitt förvaltningsområde. Anslaget föreslås bli minskat med 129 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2016

Statsandelarna till kommuner och samkommuner gör anspråk på 52 procent av anslagen, 27 procent består av pensionsutgifter,11 av EU-medlemsavgifter och 5 procent av ämbetsverkens omkostnader. De föreslagna anslagen inkluderar dessutom mervärdesskatteutgifterna inom förvaltningsområdet, överföringarna till landskapet Åland samt energiskattestödet åt näringslivet.

Grundläggande utkomststödet överförs till FPA

Statsandelen till kommunerna för ordnande av basservicen är 8 727 miljoner euro. Det är 260 miljoner euro mindre jämfört med ordinarie budgeten för 2016. Minskningen av statsandelarna beror framför allt på att det grundläggande utkomststödet överförts till FPA. Kommunernas statsandelar minskas därför med 362 miljoner euro. Statsandelarna minskas dessutom bland annat på grund av nedskärningarna i statsandelarna som fastslagits under föregående regeringsperioden 2012-2015 och i samband med budgetmanglingen våren 2016, och de i regeringsprogrammet ingående förslagen om minskning av kommunernas uppgifter.

Anslagsnivåerna höjs på grund av utvecklandet av närstående- och familjevården i enlighet med regeringsprogrammet samt av andra reformer, justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt kompenseringen för kommunernas skatteinkomstbortfall.  I överensstämmelse med regeringsprogrammet har det inte gjorts någon indexhöjning av statsandelen för kommunal basservice för 2017.

För det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar föreslås 27 miljoner euro. Jämfört med budgeten 2016 är ökningen knappa 2 miljoner euro. År 2017 verkställs 2 kommunsammanslagningar.

Förslaget inkluderar anslagstillägg för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Tilläggen beror både på grundandet av tillfälliga förvaltningsorgan och på IKT-kostnaderna under berednings- och grundandeskedet.

Statens pensionsutgifter ökar

Statens pensionsutgifter ökar med två procent jämfört med 2016. Största delen av ökningen beror på det ökade antalet pensionstagare och en mindre del av indexförändringen. För pensioner och ersättningar föreslås sammanlagt 4 819 miljoner euro.

Finlands betalningsandel till Europeiska unionen

EU-medlemsavgiften beräknas vara två miljarder euro. Medlemsavgiften baserar sig på det finländska mervärdesskatteunderlaget och bruttonationalinkomsten.

Ämbetsverkens anslag föremål för omkostnadsbesparingar

De i regeringsprogrammet fastslagna omkostnadsbesparingarna i fråga om ämbetsverken inom finansministeriets förvaltningsområde minskar på anslagen med ungefär en procent år 2017. Skatteförvaltningen, Tullen, regionförvaltningsverken och Statistikcentralen har de största anslagen inom förvaltningsområdet. Beskattningsuppgifter, och följaktligen även anslag överförs från Tullen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningens och Tullens informationssystemsreformer fortsätter, och Befolkningsregistercentralen föreslås få ett anslag för förnyandet av befolkningsdatasystemet.

Förfrågningar:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi
Minister Vehviläinens specialmedarbetare Tuomas Vanhanen, tfn 02955 30216

Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Kommunärenden