Hoppa till innehåll
Media

Verkningsfulla reformer och investeringar i Finlands program för hållbar tillväxt – landskapsturnén avslutades

arbets- och näringsministerietfinansministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2020 15.55 | Publicerad på svenska 3.11.2020 kl. 14.51
Pressmeddelande
Kuuset ja orava

Finland genomför ett program för hållbar tillväxt vars mål är att stärka ekonomins tillväxtpotential, den gröna och digitala övergången samt den regionala och sociala sammanhållningen.

Programmet genomförs med finansiering från EU:s faciliteten för återhämtning och resiliens. Programmet, som strävar efter förnyelse i Finland, bereds i samarbete med nationella och regionala aktörer. I samband med beredningen ordnades 19 ministerledda regionala tillställningar.

Synpunkter och idéer under landskapsturnén

Under landskapsturnén samlade man regionala aktörers synpunkter på hur Finland borde förnya sig och hur hållbar tillväxt kunde påskyndas. Under turnén framfördes många olika aktörers idéer om utvecklingsprojekt och investeringar. Under turnén behandlade man de av regeringen fastställda prioriteringarna i Finlands program för hållbar tillväxt samt ramarna för EU:s finansiering.

Ministrarna som deltog i evenemangen var nöjda med turnén. I förslagen ingick till exempel en höjning av utbildningsnivån i hela landet, stärkande av transaktioner som baserar sig på förnybar energi och säkerställande av tillräckliga datakommunikationsförbindelser. Dessutom framfördes höjningen av sysselsättningsgraden och förbättrandet av tillgången på kunnig arbetskraft samt kostnadseffektiviteten och tillgängligheten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna.

- Finlands program för hållbar tillväxt samlar såväl näringslivet och det allmänna, högskolorna, forskningsinstituten som olika regionala aktörer till samarbete. En intensiv dialog och partnerskap behövs också i fortsättningen. Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt när vi söker så verkningsfulla reformer och investeringar som möjligt, påminner finansminister Matti Vanhanen

- Samarbetet mellan olika aktörer framhävs i Finlands program för hållbar tillväxt. Det gemensamma målet är en verkningsfull helhet som stöder återhämtning och kommande tillväxt. Jag tackar de regionala aktörerna för en aktiv debatt och en värdefull insats i beredningen av programmet. Vi har ett gott underlag för fortsatt arbete, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Programmet för hållbar tillväxt ska ta i beaktande att investeringarna och de strukturella reformerna bör bilda effektiva, enhetliga helheter och stödja varandra i uppnåendet av målen. Helheterna ska också stödja den ekonomiska strukturomvandlingen och den gröna övergången. Vid valet av investerings- och reformprojekt av engångsnatur betonas deras genomslag. 

- De satsningar som behövs för investeringar och reformer återbetalas under 30 års tid tack vare den ekonomiska tillväxt de ger upphov till, påminner Matti Vanhanen.

Programmet för hållbar tillväxt lämnas till riksdagen

Statsrådet överlämnar en redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt till riksdagen i slutet av 2020. Det material som fås från landskapsturnén utnyttjas vid beredningen av den. Målet är att utarbeta en preliminär plan för Finlands program för hållbar tillväxt före utgången av 2020. Det slutliga programmet ska lämnas till Europeiska kommissionen före utgången av april 2021. 

Ett stort antal olika regionala aktörer deltog i evenemangen: företrädare för landskapsförbunden, kommunernas regionförvaltning, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet och företag, frivilligorganisationer, högskolor och läroanstalter.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 029 5530 149, fornamn.efternamn(a)vm.fi
Maria Kaisa Aula, statssekreterare, tfn 029 5530 443, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Finlands program för hållbar tillväxt (vm.fi)
Prioriteringar i programmet för hållbar tillväxt