Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till ändring av samfundsbeskattningen: indelningen i förvärvskällor ska slopas

Finansministeriet
22.3.2018 16.41
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras så samfundsbeskattningen blir enklare. Enligt förslaget ska ett samfunds inkomster inte längre beskattas enligt inkomstskattelagen utan den beskattningsbara inkomsten ska i regel beräknas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Finansministeriet skickade förslagen på remiss torsdagen den 22 mars.

”Genom att slopa indelningen i förvärvskällor vill man minska såväl företagens administrativa börda som arbetsbördan hos beskattningsmyndigheterna. Dessutom är avsikten att förbättra beskattningens förutsebarhet. Jag tror att det här är en välkommen ändring. Många företagare har redan länge önskat att den administrativt tunga indelningen i förvärvskällor skulle slopas”, säger finansminister Petteri Orpo.

Samfundsbeskattningen ska beräknas enligt en beskattningsbar inkomst och det ska införas ett nytt tillgångsslag

I framtiden ska samfundets beskattningsbara inkomster i regel beräknas enbart enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Jordbruk ska dock fortsättningsvis vara en separat förvärvskälla och resultatet för jordbruk ska beräknas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

För närvarande kan ett negativt resultat för en förvärvskälla inte avdras från resultatet för en annan förvärvskälla. Efter ändringen kan det inte längre uppstå en situation där det samtidigt uppkommer beskattningsbar inkomst i en förvärvskälla och förlust i en annan. Då samfundets beskattningsbara inkomst beräknas direkt utifrån bokföringens resultat blir det enklare, eftersom resultatet inte längre behöver beräknas skilt för två separata beskattningsbara förvärvskällor.  Samfundet kan också avdra alla utgifter för inkomstens förvärvande och avdragsgilla ränteutgifter från näringsförvärvskällans inkomster. 

Ändringen gäller bland annat aktiebolag och andelslag.  När det gäller beskattningen av bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och till exempel allmännyttiga samfund ändras indelningen i förvärvskällor inte.

I samfunds näringsförvärvskällor ska dessutom tas in ett nytt tillgångsslag för övrig egendom. Med övrig egendom avses till exempel sådana tillgångar som samfundet inte använder för inkomstens förvärvande, såsom en aktieägares egendom som är i privat användning.

Begreppet näringsverksamhet ska utvidgas till att omfatta fastighetsaffärsverksamhet

Med fastighetsaffärsverksamhet avses omfattande uthyrning av fastigheter som bedrivs av samfund och näringssammanslutningar. Begreppet näringsverksamhet ska i fortsättningen gälla alla samfunds fastighetsverksamhet, det vill säga även sådan verksamhet som bedrivs av t.ex. allmännyttiga samfund eller öppna bolag och kommanditbolag.  Reformen gäller dock inte privatpersoners uthyrningsverksamhet.

Remisstiden går ut fredagen den 4 maj. Lagutkastet, begäran om yttrande och de kommande yttrandena publiceras på projektsidorna (på finska).

Frågor och svar om indelningen i förvärvskällor

Ytterligare information:

Sirpa-Liisa Venesjärvi, specialsakkunnig, tfn 02955 30695, sirpa-liisa.venesjarvi(at)vm.fi 

Länken till projeksidorna (på finska) har korrigerats den 23. mars kl. 10.00: gamla länken, nya länken.