Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samservice stöder elektroniska tjänster

Finansministeriet
13.10.2016 13.23
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sam-service inom den offentliga förvaltningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2017. Samservicelagens viktigaste mål är att trygga människors tillgång till service i hela landet.

Samservice är ett sätt att tillhandahålla offentliga myndigheters tjänster koncentrerat vid ett serviceställe. En servicepunkt kan samtidigt erbjuda till exempel kommunens, FPA:s, polisens tillståndsförvaltnings, Skatteverkets, magistratens och arbets- och näringsbyråns tjänster. För närvarande finns det 188 gemensamma servicepunkter för offentliga tjänster i Finland.

I samband med remissbehandlingen av samservicelagen i våras fästes det särskilt uppmärksamhet vid att äldre personer behöver stöd i att använda tjänsterna och att personer i alla åldersgrupper med specialbehov ska ha rätt att få personlig handledning och rådgivning. Målet med den nya verksamhetsmodellen är att klienten kan få den service hen behöver vid ett serviceställe på fyra olika sätt:

  • som elektroniska tjänster vid en kunddator
  • som distansservice genom videokontakt med en myndighet
  • av en kundrådgivare
  • genom att en expert från en myndighet tar sig till servicepunkten. 

I och med den nya verksamhetsmodellen ska det fästas mer uppmärksamhet vid att utveckla kundrådgivarnas komptetens och vid olika system som stöder deras arbete.

Syftet med lagförslaget är en övergripande modernisering av samservicelagstiftningen så att grundprincipen om avtalsbaserat samarbetet mellan myndigheterna bevaras. I den nya verksamhetsmodellen betonas e-tjänster, användarstöd och distansservice. Kunderna ska i främsta hand använda e-tjänsterna.

- När elektroniska tjänster blir allt vanligare är det viktigt att människor erbjuds handledning och stöd i att använda dem. Vid gemensamma servicepunkter kan särskilt de få hjälp som inte har det kunnande eller den tekniska kompetens som krävs för att sköta sina ärenden elektroniskt, konstaterar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Vid sin strategisession den 26 september 2016 beslutade regeringen att skyldigheten att använda elektronisk postlåda träder i kraft 2018. I samband med beredningen tryggas på lagnivå servicen för dem som inte kan använda elektroniska tjänster.

Kostnaderna fördelas genom självfinansieringsprincipen

Syftet med ändringen av samservicelagen är också att säkerställa att kostnaderna fördelas mer rättvist mellan de myndigheter som deltar i den gemensamma servicen med hjälp av självfinansieringsprincipen. Det är också en av de frågor som kom fram under remissbehandlingen.

I den ändrade lagen framhålls möjligheten att erbjuda gemensam kundservice också utanför fasta serviceställen. Det kan till exempel vara frågan om servicebilar som kör vissa rutter eller om hembesök som kan bokas på förhand. Samtidigt kan klienten få handledning i att använda de elektroniska tjänsterna.

Utöver ändringen av samservicelagen har finansministeriet inlett ett projekt för att med hjälp av olika försök utveckla en ny verksamhetsmodell som stöder digitaliserad kundservice innan utgången av 2017 (AUTA-projektet). Genom den nya modellen strävar man efter mer kundorienterad flexibilitet i de olika stödformerna för att säkerställa en jämlik tillgång till digitala tjänster och bättre användbarhet.

Regeringens förslag publiceras på finansministeriets webbplats.
Mer information om utvecklingen av den gemensamma kundservicen

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Ilkka Turunen, regeringsråd, tfn 02955 30097, Ilkka.turunen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken