Lagförslag om en institutionell regleringsram för betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster på remiss

Finansministeriet 25.7.2017 13.38
Nyhet

Finansministeriet ber utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition där det föreslås ändringar i den gällande nationella lagstiftningen för att genomföra det nya betaltjänstdirektivet och för att skapas bl.a. en institutionell regleringsram för betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

EU:s så kallade andra betaltjänstdirektiv ska genomföras nationellt före den 13 januari 2017. Det är fråga om Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/1001/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG som publicerades den 23 december 2015.

Den mest centrala ändringen är att det ska skapas en institutionell regleringsram för nya betaltjänster: betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Tillhandahållande av betalningsinitieringstjänster ska kräva tillstånd, men kontoinformationstjänster ska kunna tillhandahållas genom att registrera sig hos Finansinspektionen. Andra väsentliga ändringar är att undantagen från tillämpningsområdet i fråga om teleföretag, begränsade nätverk och handelsrepresentanter ska begränsas samt att verksamheten för att hantera operativa risker och säkerhetsrisker ska främjas.

En arbetsgrupp som leds av justitieministeriet har berett ändringarna i betaltjänstlagen. Ändringarna syftar till att genomföra direktivets bestämmelser om öppenhets- och informationskrav för betaltjänstleverantörer och om rättigheter och skyldigheter i samband med tillhandahållandet och användningen av betaltjänster.

Ändringarna som förutsätts i lagen om betalningsinstitut bereds vid finansministeriet som tjänsteuppdrag.

Utlåtandena om förslaget ska lämnas in före den 1 september 2017.

Statsrådets tjänst för projektinformation (på finska)

Ytterligare information:

Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)vm.fi