Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp granskade nettolönemodellen inom sjöfarten

Finansministeriet
7.3.2019 10.32
Pressmeddelande

Finland kan inte övergå till en exakt likadan nettomodell för sjöfartsstöd som i Sverige, bedömer en arbetsgrupp vid finansministeriet. Arbetsgruppen har också granskat andra alternativ för att utveckla och snabba upp processerna i den nuvarande modellen för stöd till bemanningskostnaderna.

Finland har sedan 1990-talet haft ett ersättningssystem för sociala avgifter och inkomstskatt för anställda inom sjötransportsektorn (stödordning för bemanningskostnader). Enligt systemet återbetalar staten rederierna de inkomstskatter och socialskyddsavgifter som de betalat för sjöarbete. Stöd kan beviljas fartyg som seglar under finländsk flagg och huvudsakligen går i utrikes sjöfart eller i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens (krav på huvudsaklighet).

Finland och Sverige har olika system för social trygghet

Arbetsgruppen utredde möjligheterna att övergå till ett nettolönesystem eller till en nettomodell för sjöfartsstöd som är i bruk i t.ex. Sverige. I det svenska systemet behöver rederiet inte alls redovisa skattemyndigheten skatter och arbetsgivaravgifter eftersom avgifterna kvittas direkt mot sjöfartsstödet.

Arbetsgruppen anser att den svenska modellen inte som sådan är möjlig i Finland eftersom systemen för social trygghet och pensioner avviker från varandra i Finland och Sverige.

En blandmodell eller uppsnabbade processer i det nuvarande systemet

Gruppen kartlade också andra alternativ för att utveckla och snabba upp processerna i den nuvarande modellen för stöd till bemanningskostnaderna.

I en blandmodell skulle staten betala en del av stödet enligt den svenska modellen och återbetala en del av avgifterna enligt den nuvarande modellen. Rederierna skulle få återbetalningar också för lastfartyg medan det för närvarande endast är passagerarfartyg som omfattas av månadsförfarandet.

Reformen gynnar lastfartygsrederier och i synnerhet små rederier vars likviditet och ekonomiska situation kan vara svag. Blandmodellen ökar dock myndighetsarbetet och kräver ändringar i informationssystem. För rederierna kan blandmodellen eventuellt vara administrativt sett tyngre än den nuvarande stödmodellen.

Dessutom granskade arbetsgruppen möjligheterna att påskynda processerna i det nuvarande stödsystemet. Det skulle innebära att rederierna får månatliga återbetalningar också för lastfartyg, men att stödförfarandet inte ändras i övrigt.

Om också lastfartygen börjar omfattas av månadsförfarandet, måste Finland frångå kravet på huvudsaklig form av sjötransport. Ändringen skulle kunna öka antalet stödberättigande fartyg och på så sätt öka kostnaderna för sjöfartsstöd. Finland ska också notifiera, dvs. anmäla, ändringen till Europeiska kommissionen och vänta på kommissionens godkännande före reformen kan genomföras.

Representanter för myndigheter och för ansvarsområdet har deltagit i arbetet

Finansminister Petteri Orpo tillsatte arbetsgruppen i oktober i fjol. Arbetsgruppen hade representanter från finansministeriet, kommunikationsministeriet, Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union FSU rf. Arbetsgruppen offentliggjorde sin rapport torsdagen den 7 mars.

Länk till rapporten (på finska)

Ytterligare information:

Sami Yläoutinen, överdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 530 320, sami.ylaoutinen(at)vm.fi