Hoppa till innehåll
Media

Digitaliseringsfrämjande expertstöd till kommuner och ämbetsverk får fortsättning

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2022 14.08
Pressmeddelande

Finansministeriet erbjuder efter ett lyckat pilotskede tillsammans med myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) kommunerna och de statliga ämbetsverken expertstöd även 2022. Målet är att främja de nationella digitaliseringsmålen i regeringsprogrammet och i den digitala kompassen. Finansministeriets program för främjande av digitalisering finansierar expertstödet, och DVV ansvarar för genomförandet.

”Vi vill påskynda digitaliseringen av de offentliga tjänsterna och förvaltningen. Kommunerna och ämbetsverken behöver expertstöd för detta, och det är inte alltid lätt att få. Genom att erbjuda expertstöd vill vi hjälpa framför allt mindre kommuner i de digitala utmaningarna. Partnerskap i utvecklingen av tjänster gör det också möjligt att dela med sig av goda lösningar”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Experterna kan till exempel arbeta med servicedesign, förändringsledarskap eller användbarhet. Målet är att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och kundorienteringen i fråga om befintliga digitala tjänster eller digitala tjänster som är under utveckling.

Ansökningsomgången för expertstöd 2022 bereds som bäst, och DVV ordnar ett infomöte om ansökningsomgången den 17 februari 2022. Under 2022 kommer man att informera om de resultat som projekten ger upphov till samt om goda förfaranden inom medskapande, så att resultaten kan utnyttjas av alla på bred front.

Goda erfarenheter av pilotprojekten med expertstöd 2021

Verksamhetsmodellen för expertstöd testades och utvecklades i fyra pilotprojekt som genomfördes hösten 2021. Målen för pilotförsöken uppnåddes och deltagarnas engagemang i och entusiasm för projekten var starkt. 

I Livsmedelsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas pilotprojekt gick man i djupet med ekofoderodlares servicebehov, satte upp mål för smidiga e-tjänster och utvecklade servicen i en mer kundorienterad riktning. I Rättsregistercentralens och justitieministeriets pilotförsök utvecklades de elektroniska tjänsterna utifrån empati och kundförståelse. Detta utvecklingsarbete har fortsatt också efter att försöket avslutats.

I pilotförsöket med Sibbo och de övriga deltagarkommunerna skapades en beskrivning av visionen för och sätten att sköta ärenden för någon annans räkning i kommunernas e-tjänster. Utvecklarna identifierade samtidigt kommunernas gemensamma behov av att få enhetliga anvisningar och stöd för att utveckla de digitala tjänsterna. I pilotförsöket med städerna i Kymmenedalen och aktörerna inom näringsbranschen fastställdes målen för det serviceutbud som riktas till företag i Kymmenedalen samt åtgärder genom vilka dessa kan uppnås. Detta ledde till att olika aktörer i allt högre grad bildar nätverk sinsemellan. 

Målet i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som en föregångare inom digitalisering och teknisk utveckling. Målet är att stöda och uppmuntra myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Expertstödet är en av åtgärderna i Programmet för att främja digitaliseringen, som syftar till att främja detta mål.  

Mer information:
Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, 0295 530 208, Marjukka.saarijarvi(at)gov.fi  
Heli Hänninen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 255, Heli. Hanninen (at) gov.fi 
Sirpa Fourastie, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 0295 535 194, Sirpa. fourastie (at) dvv.fi 
Annette Hotari, projektchef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 0295 535 028, Annette.hotari (at) dvv.fi