Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Färdplanen för digitala ärendehanteringstjänster uppdateras, besvara enkäten före den 29 januari 2019

Finansministeriet
18.1.2019 13.44
Nyhet

Finansministeriet har inlett utarbetandet av en färdplan för tjänster som tillhandahålls digitalt 2019 - 2023 genom att publicera en enkät för kartläggning av tjänster som riktats till offentliga myndigheter. På så sätt uppdateras och förnyas färdplanen för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt från år 2017. Det har skett förändringar i fråga om tjänsterna, nya tjänster utvecklas och har tagits i bruk. Jämfört med det tidigare läget kartlägger man nu nya uppgifter, och valkriterierna har också förnyats.

Målet med färdplansarbetet är

  • att i utbudet av tjänster och användningen av dem understryka att tjänsterna i första hand tillhandahålls digitalt
  • att ge den offentliga förvaltningen en starkare bas för att kunna tillhandahålla tjänster digitalt
  • att identifiera vilken livshändelse eller affärshändelse de digitala tjänsterna hänför sig till.

Färdplanen utgör en gemensam viljeyttring om att betjäna och agera i första hand digitalt. Genom att delta gör man den egna tjänsten synligare och mera välkänd. Självutvärderingen av servicekvaliteten, som är ett nytt valkriterium, ger tips om förbättring av användarupplevelsen och annan fortsatt utveckling.

Serviceleverantörerna inom den offentliga förvaltningen väljer och bedömer själva, då de besvarar enkäten, vilka tjänster som uppfyller de nya valkriterierna i färdplanen. Serviceleverantörerna ska också fatta ett beslut om deltagande på ledningsnivå.

Hurdana tjänster vill vi ha i färdplanen?

Färdplanen beskriver offentliga digitala ärendehanteringstjänster som tillhandahålls privata kunder och företag. Tjänsten är redan i bruk eller så kan den vara under beredning så att den tas i bruk under 2019 - 2023.

Med digitala ärendehanteringstjänster avser vi

  • Att tjänsterna alltid på någon plan är interaktiva och att de innehåller elektronisk kommunikation
  • Att tjänsten används av utomstående kunder, antingen medborgare eller näringsidkare
  • Att användningen av tjänsten inleds digitalt, men att servicekedjan i ett senare skede också kan omfatta ärendehantering av annat slag.

Digitala rådgivningstjänster och bottar kommer också att inkluderas.

Serviceleverantörerna kan erbjuda färdplanen sådana tjänster som till tillämpliga delar uppfyller kraven och definitionen på digital ärendehanteringstjänst. Kriterierna inkluderar flera av kriterierna i färdplanen från 2017, principerna för digitalisering, och som ett nytt kriterium en separat självutvärdering av servicens kvalitet senast inom tre månader från att tjänsten föreslagits bli intagen i färdplanen.

Serviceleverantör - fyll i enkäten senast den 29 januari 2019

Leverantörerna av digitala ärendehanteringstjänster kan ansöka om att delta i färdplanen genom att fylla i enkäten senast den 29.1.2019. Ifyllningsanvisningar, valkriterier och annan tilläggsinformation finns på webbplatsen för färdplan för tjänster som tillhandahålls digitalt . Enkäten genomförs av KPMG Oy på finansministeriets räkning.

Färdplanen ges ut i mars 2019

Färdplanen ges ut på finansministeriets webbplats i mars 2019. Den kan också publiceras på webbplatsen suomi.fi som en samlad beskrivning över dels de digitala tjänster som redan finns i Finland, dels de tjänster som är under utveckling.

Vi ordnar den 20 mars 2019 kl. 8.30 - 11 Seminariet Digi ekaksi, där vi också publicerar färdplanen. Anmälan

Mer information

Färdplanen och primära e-tjänster Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Självutvärderingen av servicekvaliteten Petteri Ohvo, projektchef, tfn 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi
Ifyllandet av blanketten, Laura Ekholm, IT-sakkunnig, 040 826 9651, laura.ekholm(at)kpmg.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT