Hoppa till innehåll
Media

Finland vill ha en återhållsam EU-budget

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 7.43
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet försöker enas om unionens nästa års budget fredagen den 12 november.

EU-medlemsländerna behandlar budgetpropositionen vid budgetrådets möte i Bryssel. Statssekreterare Maria Kaisa Aula representerar Finland. Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet söker enighet om budgeten, sammanträder i samband med mötet.  Förlikningstiden löper ut måndagen den 15 november. Om ingen enighet nås under förlikningstidens gång kommer Europeiska kommissionen att utfärda ett nytt budgetförslag.

Finansieringsbehoven bör prioriteras

Finland betonar att användningen av medel måste basera sig på realistiska behov. Olika finansieringsbehov bör prioriteras vid behov.

Det är enligt Finland viktigt att nästa års EU-budget följer principerna för god ekonomiförvaltning och återhållsam budgetering. Åtagandena och betalningarna bör fastslås med hänsyn till maximibeloppen i budgetramen för 2021–2027. Åtagandena och betalningarna måste ha tillräckliga marginaler för att EU ska kunna svara på oförutsedda utgifter nästa år.

Finland försöker påverka utgifterna i budgeten och därmed också nivån på Finlands EU-avgifter för att Finlands nettobidrag ska förbli skäligt och rättvist.

Mer information:

Anna Hyvärinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30405, anna.hyvarinen(at)gov.fi

Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

Finanspolitiken